EnglishDanskDeutschΕλληνικάMiddle EastEspanaSuomiFrançaisMagyarItalianoNederlandsPortuguêsРусскийSvenskaTürkçe

 

English

Exchange Protection (formerly Enhanced Protection) Terms and Conditions

Protection Scope: Exchange Protection protects the Trading Power or RCI Points of your Deposit AND the exchange fee you paid at the time of booking in the event you modify or cancel your exchange booking for any reason.

 1. Exchange Protection Purchased prior to 1 January 2022: Exchange Protection can be applied to eligible exchange bookings with return travel dates up to and including 30.06.2022.
 2. Exchange Protection Purchased from 1 January 2022 Onwards: Exchange Protection may be purchased only for exchange bookings with start dates at least 14 calendar days from the booking date.

Purchase Window: Exchange Protection may only be purchased at the same time you confirm your exchange booking with us as long as the date of purchase is at least 14 calendar days before the check-in date of that booking. For the latest Exchange Protection pricing, please see the fees page within our online Help Library or contact us.

Cancellation of Exchange Protection: You may cancel your Exchange Protection up to the close of business the following working day after the day of purchase and receive a refund of the fee you paid for your protection, as long as your exchange check-in date is more than 14 days away. For information on the latest fees to be refunded, please see the fees page within our online Help Library on RCI.com or contact us.

Notifying RCI of Booking Cancellation/Changes:

 1. Exchange Protection Purchased before 1 January 2022: If you wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least 5 business days prior to your check-in date.
 2. Exchange Protection Purchased from 1 January 2022: If you wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least 14 calendar days prior to your check-in date.

Credit to RCI Account: Exchange Protection entitles you to receive a credit back onto your RCI member account of the full Trading Power or RCI Points used to make the exchange booking AND the exchange fee you paid at the time of booking (“Restored Credit”).

Validity of Restored Credit: You have 6 months from the date of cancellation of the original exchange booking to use any Restored Credit on your account. Restored Credits cannot be refunded in cash. No other fees or charges will be refunded including, without limitation, maintenance fees or any travel and/or transport costs associated with your booking.

Validity of Returned Exchange Trading Power or Points: Rebooked exchange holidays must be within the valid window of either your deposited week or points used for your original exchange booking. You must be an RCI member at the time you travel on any rebooked exchange holiday.

Exclusions: Exchange Protection applies to exchange bookings for RCI Weeks and RCI Points but does not apply to extra holidays. For RCI Weeks, one fee is payable for each exchange week. For RCI Points, fees are payable based on the duration of your holiday (1-6 nights, 7 nights, or 8 or more nights). For up to date pricing please see the fees page within the online Help Library on RCI.com or contact us. Exchange Protection cannot be used to protect other payments relating to your RCI membership including, but not limited to, maintenance fees, network partner bookings and any travel and transport costs. Exchange Protection covers single and multi-week exchanges only offered by or through RCI.

Not Insurance Product: Exchange Protection provides you with the right to modify your booking. Exchange Protection is not a travel insurance product and RCI strongly recommends that you have adequate travel insurance for your exchange holiday.

Other Terms and Conditions: Except where specifically varied by the terms of this product, your terms of membership with RCI (including, where applicable the rules of the RCI Points Network Rules and our standard cancellation policy) continue to apply.

RCI Right to Amend: RCI reserves the right to alter or amend these terms or to withdraw the Exchange Protection product at any time.

Dansk

Vilkår og betingelser for byttesikring (tidligere udvidet beskyttelse)

Omfang af beskyttelsen: Byttesikring beskytter din deponerings bytteværdi eller dine RCI-point OG det byttegebyr, som du betalte ved bookingen, i tilfælde af at du ændrer eller annullerer din BytteFerie, uanset årsagen.

 1. Byttesikring købt før den 1. januar 2022: Byttesikring kan gælde for berettigede BytteFerie-bookinger med hjemrejsedatoer til og med den 30.06.2022.
 2. Byttesikring købt fra den 1. januar 2022 og fremefter: Byttesikring kan kun købes til BytteFerier med startdatoer mindst 14 kalenderdage fra bestillingsdatoen.

Købsvindue: Byttesikring kan kun købes samtidig med, at du bekræfter bestillingen af din BytteFerie, såfremt købsdatoen er mindst 14 kalenderdage før indtjekningsdatoen for den pågældende bestilling. Du kan se de aktuelle priser for byttesikring på gebyrsiden i vores online-hjælpebibliotek, eller du kan kontakte os.

Annullering af byttesikring: Du kan annullere din byttesikring indtil vores lukketid den følgende hverdag efter købsdatoen og modtage en refusion af det gebyr, du har betalt for din beskyttelse, så længe din indtjekningsdato er mindst 14 dage efter. Du kan finde oplysninger om de seneste gebyrer, der skal refunderes, på gebyrsiden i vores online-hjælpebibliotek på RCI.com eller ved at kontakte os.

Underretning af RCI om annullering/ændringer af bestilling:

 1. Byttesikring købt før den 1. januar 2022: Hvis du ønsker at ændre eller annullere din BytteFerie, skal du give os besked senest kl. 17.00 LOKAL tid, mindst fem dage før din indtjekningsdato.
 2. Byttesikring købt fra den 1. januar 2022: Hvis du ønsker at ændre eller annullere din BytteFerie, skal du give os besked senest 17.00 LOKAL tid, mindst 14 kalenderdage før din indtjekningsdato.

Kredit til din RCI-konto: Byttesikring giver dig ret til at få en kredit tilbage på din RCI-medlemskonto for den fulde bytteværdi eller de RCI-point, der blev brugt til at foretage bestillingen, OG det byttegebyr, du betalte på bestillingstidspunktet ("gendannet kredit").

Gyldighed af gendannet kredit: Du har seks måneder fra datoen for annullering af den oprindelige booking af BytteFerien til at bruge en gendannet kredit på din konto. Gendannet kredit kan ikke refunderes kontant. Ingen gebyrer eller afgifter vil blive refunderet, herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelsesgebyrer eller eventuelle rejse- og/eller transportomkostninger i forbindelse med din booking.

Gyldighed af returneret bytteværdi eller point: En ombooket BytteFerie skal ligge inden for den gyldige periode for enten din deponerede uge eller de point, du brugte ved din oprindelige bestilling af BytteFerien.
Du skal være RCI-medlem på det tidspunkt, du rejser på en ombooket BytteFerie.

Undtagelser: Byttesikring gælder for ombookede Bytteferier for RCI Weeks- og RCI Points-medlemmer, men gælder ikke for EkstraFerier. For RCI Weeks betales der ét gebyr for hver BytteFerie-uge. For RCI Points skal der betales gebyrer baseret på varigheden af din ferie (1-6 overnatninger, 7 overnatninger eller 8 overnatninger eller mere). Du finder opdaterede priser på gebyrsiden i online-hjælpebiblioteket på RCI.com eller ved at kontakte os. Byttesikring kan ikke bruges til at beskytte andre betalinger i forbindelse med dit RCI-medlemskab, herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelsesgebyrer, bestillinger hos netværkspartnere og eventuelle rejse- og transportomkostninger. Byttesikring omfatter kun BytteFerier på en eller flere uger, der tilbydes af eller via RCI.

Ikke en rejseforsikring: Byttesikring giver dig ret til at ændre din bestilling. Byttesikring er ikke en rejseforsikring, og RCI anbefaler kraftigt, at du sørger for at tegne en passende rejseforsikring for din BytteFerie.

Andre vilkår og betingelser: Hvor dette produkts vilkår specifikt afviger, gælder dine medlemsvilkår hos RCI fortsat (det gælder også, hvor det er relevant, reglerne for RCI Points-netværket og vores standardannulleringspolitik).

RCI forbeholder sig ret til ændringer: RCI forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår eller trække byttesikring-produktet tilbage.

 

Deutsch

Allgemeine Bedingungen für die Tauschabsicherung (ehemals Verbesserter Schutz)

Geltungsbereich des Absicherung: Die Tauschabsicherung schützt die Tauschkraft oder die RCI Points Ihrer Deponierung UND die Tauschgebühr, die Sie bei der Buchung für den Fall, dass Sie Ihre Tauschbuchung aus irgendeinem Grund ändern oder stornieren, bezahlt haben.

 1. Tauschabsicherung, die vor dem 1. Januar 2022 erworben wurde: Die Tauschabsicherung kann auf anrechnungsfähige Tauschurlaubsbuchungen mit Rückreisedaten bis einschließlich 30.6.2022 angewendet werden.
 2. Tauschabsicherung, die ab dem 1. Januar 2022 erworben wurde: Die Tauschabsicherung kann nur für Tauschurlaubsbuchungen mit einem Startdatum von mindestens 14 Kalendertagen nach dem Buchungsdatum erworben werden.

Zeitfenster für den Erwerb:Die Tauschabsicherung kann nur zum Zeitpunkt der Buchungsbestätigung für den Tauschurlaub bei uns erworben werden, sofern das Kaufdatum mindestens 14 Tage vor dem Anreisedatum der Buchung liegt. Die aktuellen Preise für die Tauschabsicherung finden Sie auf der Gebührenseite in unserer Online-Hilfe. Sie können sich auch direkt an uns wenden.

Stornierung der Tauschabsicherung: Sie können Ihre Tauschabsicherung bis Geschäftsschluss am nächsten Werktag nach dem Tag des Kaufs kündigen und eine Rückerstattung der Gebühr erhalten, die Sie für den Schutz bezahlt haben, sofern das Kaufdatum mindestens 15 Tage vor dem Anreisedatum der Buchung liegt. Informationen zu den aktuellen erstattungsfähigen Gebühren finden Sie auf der Seite „Gebühren“ in unserer Online-Hilfe unter RCI.com. Sie können sich auch direkt an uns wenden.

RCI über Stornierung/Änderungen der Buchung benachrichtigen:

 1. Tauschabsicherung, die vor dem 1. Januar 2022 erworben wurde: Wenn Sie Ihren Tauschurlaub ändern oder stornieren möchten, müssen Sie uns mindestens fünf Tage vor dem Anreisedatum bis spätestens 17:00 Uhr ORTSZEIT darüber informieren.
 2. Tauschabsicherung, die ab dem 1. Januar 2022 erworben wurde: Wenn Sie Ihren Tauschurlaub ändern oder stornieren möchten, müssen Sie uns mindestens 14 Tage vor dem Anreisedatum bis spätestens 17:00 Uhr ORTSZEIT darüber informieren.

Gutschrift auf RCI-Konto: Die Tauschabsicherung berechtigt Sie dazu, eine Gutschrift über die gesamte Tauschkraft/die gesamten RCI Points, die für die Tauschbuchung verwendet wurden, UND die Tauschgebühr, die Sie bei der Buchung bezahlt haben („erstattete Gutschrift“), auf Ihr RCI-Mitgliedskonto zu erhalten.

Gültigkeit erstatteter Gutschriften: Sie haben ab dem Datum der Stornierung der ursprünglichen Tauschbuchung sechs Monate Zeit, um die erstattete Gutschrift für Ihr Konto zu verwenden. Erstattetes Guthaben kann nicht in bar erstattet werden. Es werden keine weiteren Gebühren erstattet; dies beinhaltet unter anderem Servicegebühren oder sonstige im Zusammenhang mit Ihrer Buchung stehenden Reise- und Transportkosten.

Gültigkeit der erstatteten Tauschkraft oder der Punkte:Umgebuchte Tauschurlaube müssen innerhalb des gültigen Zeitfensters für Ihre deponierte Woche oder die für Ihre ursprüngliche Buchung des Tauschurlaubs verwendeten Punkte liegen. Sie müssen zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie im Rahmen eines umgebuchten Tauschurlaubs reisen, ein RCI-Mitglied sein.

Ausnahmen:Die Tauschabsicherung gilt für Buchungen von Tauschurlauben für RCI Weeks und RCI Points, jedoch nicht für Extra-Urlaubsangebote. Für RCI Weeks ist eine einmalige Gebühr pro Tauschurlaubswoche zu entrichten. Für RCI Points basieren die Gebühren auf der Urlaubsdauer (1 bis 6 Übernachtungen, 7 Übernachtungen bzw. 8 oder mehr Übernachtungen). Aktuelle Preise finden Sie auf der Gebührenseite in der Online-Hilfe unter RCI.com. Sie können sich auch direkt an uns wenden. Die Tauschabsicherung kann nicht verwendet werden, um andere Zahlungen im Zusammenhang mit Ihrer RCI-Mitgliedschaft abzusichern, dies beinhaltet unter anderem Servicegebühren, Buchungen bei Netzwerkpartnern sowie Reise- und Transportkosten. Die Tauschabsicherung deckt nur Tauschurlaube einzelner und aufeinanderfolgender Wochen, die von oder über RCI angeboten werden, ab.

Kein Versicherungsprodukt:Die Tauschabsicherung gibt Ihnen das Recht, Ihre Buchung zu ändern. Die Tauschabsicherung ist keine Reiseversicherung. Aus diesem Grund empfiehlt RCI ausdrücklich den Abschluss einer angemessenen Reiseversicherung für Ihren Tauschurlaub.

Sonstige Bedingungen:Sofern nicht spezifisch durch die Bedingungen dieses Produkts abgeändert, gelten Ihre Mitgliedschaftsbedingungen bei RCI (ggf. einschließlich der Bestimmungen des RCI Points-Netzwerks sowie unserer Standard-Stornierungsbedingungen) weiterhin.

Recht zur Änderung durch RCI:RCI behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren bzw. die Tauschabsicherung für Ihren Tausch jederzeit zurückzuziehen.

Ελληνικά

Όροι και προϋποθέσεις της Προστασίας Ανταλλαγής (πρώην Βελτιωμένης Προστασίας)

Πεδίο προστασίας: Η Προστασία Ανταλλαγής προστατεύει τη Συναλλακτική Δύναμη ή τους Πόντους RCI της Κατάθεσής σας ΚΑΙ την Προμήθεια Ανταλλαγής που καταβάλατε κατά τη στιγμή της κράτησης, σε περίπτωση που τροποποιήσετε ή ακυρώσετε την κράτηση ανταλλαγής για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Προστασία Ανταλλαγής που αγοράστηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2022: Η Προστασία Ανταλλαγής μπορεί να εφαρμοστεί σε κρατήσεις ανταλλαγής που πληρούν τις προϋποθέσεις, με ημερομηνίες επιστροφής ταξιδιού έως και 30.06.2022.
 2. Προστασία Ανταλλαγής που αγοράστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά: Η Προστασία Ανταλλαγής μπορεί να αγοραστεί μόνο για κρατήσεις ανταλλαγής με ημερομηνίες έναρξης τουλάχιστον 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κράτησης.

Περίοδος αγοράς: Μπορείτε να αγοράσετε Προστασία Ανταλλαγής μόνο ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση της κράτησης ανταλλαγής σας, εφόσον η ημερομηνία αγοράς είναι τουλάχιστον 14 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης (check-in) της συγκεκριμένης κράτησης. Για τις πιο πρόσφατες τιμές της Προστασίας Ανταλλαγής, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Βοήθειας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ακύρωση της Προστασίας Ανταλλαγής: Μπορείτε να ακυρώσετε την Προστασία Ανταλλαγής σας μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αγοράς και να λάβετε επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για την προστασία, εφόσον η ημερομηνία άφιξης (check-in) της ανταλλαγής σας απέχει περισσότερο από 14 ημέρες. Για πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία κόστη που πρέπει να επιστραφούν, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη βοήθειας στη διεύθυνση RCI.com ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ειδοποίηση της RCI για αλλαγές/ακύρωση της κράτησης:

 1. Προστασία Ανταλλαγής που αγοράστηκε πριν την 1η Ιανουαρίου 2022: Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την Ανταλλαγή Διακοπών σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε το αργότερο έως τις 17:00 ΤΟΠΙΚH ώρα, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξής σας (check-in).
 2. Προστασία ανταλλαγής που αγοράστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2022: Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την Ανταλλαγή Διακοπών σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε το αργότερο έως τις 17:00 ΤΟΠΙΚH ώρα, τουλάχιστον 14 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξής σας (check-in).

Πίστωση στον λογαριασμό RCI: Η Προστασία Ανταλλαγής σάς δίνει το δικαίωμα να λάβετε πίστωση στον λογαριασμό μέλους που διατηρείτε στην RCI για την πλήρη Συναλλακτική δύναμη ή τους Πόντους RCI που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της κράτησης ανταλλαγής ΚΑΙ για την Προμήθεια Ανταλλαγής που καταβάλατε κατά τη στιγμή της κράτησης («Ανακτηθείσα Πίστωση»).

Εγκυρότητα της Ανακτηθείσας Πίστωσης: Έχετε στη διάθεσή σας 6 μήνες από την ημερομηνία ακύρωσης της αρχικής κράτησης ανταλλαγής για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Ανακτηθείσα Πίστωση στον λογαριασμό σας. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε μετρητά για τις Ανακτηθείσες πιστώσεις. Δεν θα σας επιστραφούν άλλα κόστη ή χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των τελών συντήρησης ή άλλου κόστους ταξιδιού ή/και μεταφοράς που σχετίζεται με την κράτησή σας.

Ισχύς της Συναλλακτικής Δύναμης Ανταλλαγής ή των Πόντων που επιστρέφονται: Η επανακράτηση της Ανταλλαγής Διακοπών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έγκυρου χρονικού διαστήματος, είτε της κατατεθειμένης εβδομάδας σας είτε των Πόντων που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική κράτηση ανταλλαγής σας. Πρέπει να είστε μέλος της RCI τη στιγμή που ταξιδεύετε για κάθε ανταλλαγή διακοπών για την οποία έχετε κάνει επανακράτηση.

Εξαιρέσεις: Η Προστασία Ανταλλαγής ισχύει για κρατήσεις ανταλλαγής για τα προγράμματα Weeks και Points της RCI, αλλά δεν ισχύει για τις Επιπλέον Διακοπές. Για το πρόγραμμα Weeks της RCI, καταβάλλεται μία προμήθεια για κάθε εβδομάδα ανταλλαγής. Για το πρόγραμμα Points της RCI, οι χρεώσεις είναι πληρωτέες με βάση τη διάρκεια των διακοπών σας (1-6 διανυκτερεύσεις, 7 διανυκτερεύσεις ή 8 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις). Για τις ενημερωμένες τιμές, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη βοήθειας στη διεύθυνση RCI.com ή επικοινωνήστε μαζί μας. Η Προστασία Ανταλλαγής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία άλλων πληρωμών που σχετίζονται με τη συνδρομή σας στην RCI, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τελών συντήρησης, των κρατήσεων συνεργατών δικτύου και τυχόν εξόδων μετακίνησης και μεταφοράς. Η Προστασία Ανταλλαγής καλύπτει ανταλλαγές μίας και πολλών εβδομάδων που προσφέρονται μόνο από ή μέσω της RCI.

Μη ασφαλιστικό προϊόν: Η Προστασία Ανταλλαγής σάς παρέχει το δικαίωμα να τροποποιήσετε την κράτησή σας. Η Προστασία Ανταλλαγής δεν αποτελεί προϊόν ταξιδιωτικής ασφάλισης και η RCI συνιστά ιδιαίτερα να έχετε επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση για την Ανταλλαγή Διακοπών σας.

Άλλοι όροι και προϋποθέσεις: Εκτός αν ορίζεται συγκεκριμένα κάτι διαφορετικό στους όρους αυτού του προϊόντος, οι όροι της συνδρομής σας στην RCI (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανονισμών του Δικτύου Points της RCI και της τυπικής πολιτικής ακυρώσεών μας) θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Δικαίωμα τροποποίησης της RCI: Η RCI επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ή να αποσύρει το προϊόν Προστασίας Ανταλλαγής οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Middle East

شروط وأحكام حماية التبادل (المعروفة سابقًا بالحماية المعزّزة)
نطاق الحماية
: تعمل حماية التبادل على حماية القوة التبادلية أو نقاط RCI في إيداعك ورسوم التبادل التي قمت بدفعها عند الحجز في حال قررت تعديل حجز التبادل الخاص بك أو إلغاءه لأي سبب كان.

 1. حماية التبادل التي تم شراؤها قبل ۱ يناير ٢٠٢٢: يمكن تطبيق حماية التبادل على حجوزات التبادل المؤهلة التي تتضمن رحلات عودة حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ضمنًا.
 2. حماية التبادل التي تم شراؤها بدءًا من ۱ يناير ٢٠٢٢ فصاعدًا: يمكن شراء حماية التبادل فقط لحجوزات التبادل التي تكون تواريخ بدئها بعد ۱٤ يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ الحجز.

إطار الشراء: يمكن شراء حماية التبادل فقط في وقت تأكيد حجز التبادل معنا، على أن يكون تاريخ الشراء يسبق تاريخ تسجيل الوصول في هذا الحجز بـ ١٤ يومًا تقويميًا على الأقل. للاطّلاع على أحدث أسعار حماية التبادل، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على الإنترنت أو الاتصال بنا.

إلغاء حماية التبادل: يمكنك إلغاء حماية التبادل بحلول نهاية دوام العمل في يوم العمل الذي يلي تاريخ الشراء لكي تتمكن من استرداد الرسوم التي دفعتها مقابل هذه الحماية، بشرط أن يكون تاريخ تسجيل الوصول على بعد ١٤ يومًا على الأقل. لمزيد من المعلومات عن آخر الرسوم الواجب ردّها، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على موقع RCI.com أو الاتصال بنا.

إعلام RCI بإلغاء الحجز/تغييره:

 1. حماية التبادل التي تم شراؤها قبل ۱ يناير ٢٠٢٢: إذا كنت ترغب في تعديل عطلة التبادل الخاصة بك أو إلغائها، يتعين عليك إبلاغنا بذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وقبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ تسجيل الوصول.
 2. حماية التبادل التي تم شراؤها بدءًا من ۱ يناير ٢٠٢٢: إذا كنت ترغب في تعديل عطلة التبادل الخاصة بك أو إلغائها، يتعين عليك إبلاغنا بذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وقبل ١٤ يومًا تقويميًا على الأقل من تاريخ تسجيل الوصول.

استعادة رصيد إلى حساب RCI: تخوّلك حماية التبادل استعادة رصيد إلى حساب عضو RCI الخاص بك يساوي القيمة الكاملة للقوة التبادلية أو نقاط RCI التي استخدمتها لإجراء حجز التبادل ورسوم التبادل التي دفعتها عند الحجز ("الرصيد المستعاد").

صلاحية الرصيد المُستعاد: يمكنك استخدام أي رصيد مستعاد في حسابك خلال فترة ستة أشهر بدءًا من تاريخ إلغاء حجز التبادل الأصلي. لا يمكن استبدال الرصيد المستعاد بالنقود. لن يتم استرداد أي رسوم أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الصيانة أو أي تكاليف سفر و/أو نقل تتعلق بحجزك.

صلاحية القوة التبادلية للتبادل أو النقاط المُعادة: يجب أن تكون عطلات التبادل المُعاد حجزها ضمن إطار صلاحية أسبوع إيداعك أو النقاط المُستخدمة لإجراء حجز التبادل الأصلي. ويتعين عليك أن تكون عضوًا في RCI عند السفر في عطلة تبادل مُعاد حجزها.

الاستثناءات: تُطبّق حماية التبادل على حجوزات التبادل ضمن برنامج RCI Weeks وRCI Points، لكنها لا تُطبق على العطلات الإضافية. بالنسبة إلى RCI Weeks، يتم دفع رسم واحد لكل أسبوع تبادل. أما بالنسبة إلى RCI Points، فيتم دفع الرسوم وفقًا لمدة عطلتك (١-٦ ليالي أو ٧ ليالي أو ٨ ليالي أو أكثر). للاطّلاع على أحدث الأسعار، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على موقع RCI.com أو الاتصال بنا. لا يمكن استخدام حماية التبادل لحماية مدفوعات أخرى تتعلق بعضوية RCI، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الصيانة والحجوزات مع شركاء الشبكة أو أي تكاليف سفر أو نقل أخرى. تغطي حماية التبادل تبادلات أحادية الأسبوع أو متعددة الأسابيع تُقدم من قبل RCI أو عبرها.

منتج غير تأميني: تمنحك حماية التبادل الحق في تعديل حجزك. إن حماية التبادل ليست تأمين سفر وتوصي شركة RCI بشدة بضرورة شراء تأمين سفر مناسب لتغطية عطلة التبادل.

شروط وأحكام أخرى: ما لم تختلف أحكام هذا المنتج على وجه التحديد، تطبق شروط عضويتك مع RCI (بما في ذلك قواعد شبكة RCI Points وسياسة الإلغاء القياسية)، حيثما يسري ذلك.

حق RCI في التعديل: تحتفظ RCI بالحق في تغيير هذه الأحكام أو تعديلها أو سحب منتج حماية التبادل في أي وقت.

Exchange Protection (formerly Enhanced Protection) Terms and Conditions

Protection Scope: Exchange Protection protects the Trading Power or RCI Points of your Deposit AND the exchange fee you paid at the time of booking in the event you modify or cancel your exchange booking for any reason.

 1. Exchange Protection Purchased prior to 1 January 2022: Exchange Protection can be applied to eligible exchange bookings with return travel dates up to and including 30.06.2022.
 2. Exchange Protection Purchased from 1 January 2022 Onwards: Exchange Protection may be purchased only for exchange bookings with start dates at least 14 calendar days from the booking date.

Purchase Window: Exchange Protection may only be purchased at the same time you confirm your exchange booking with us as long as the date of purchase is at least 14 calendar days before the check-in date of that booking. For the latest Exchange Protection pricing, please see the fees page within our online Help Library or contact us.

Cancellation of Exchange Protection: You may cancel your Exchange Protection up to the close of business the following working day after the day of purchase and receive a refund of the fee you paid for your protection, as long as your exchange check-in date is more than 14 days away. For information on the latest fees to be refunded, please see the fees page within our online Help Library on RCI.com or contact us.

Notifying RCI of Booking Cancellation/Changes:

 1. Exchange Protection Purchased before 1 January 2022: If you wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least 5 business days prior to your check-in date.
 2. Exchange Protection Purchased from 1 January 2022: If you wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least 14 calendar days prior to your check-in date.

Credit to RCI Account: Exchange Protection entitles you to receive a credit back onto your RCI member account of the full Trading Power or RCI Points used to make the exchange booking AND the exchange fee you paid at the time of booking (“Restored Credit”).

Validity of Restored Credit: You have 6 months from the date of cancellation of the original exchange booking to use any Restored Credit on your account. Restored Credits cannot be refunded in cash. No other fees or charges will be refunded including, without limitation, maintenance fees or any travel and/or transport costs associated with your booking.

Validity of Returned Exchange Trading Power or Points: Rebooked exchange holidays must be within the valid window of either your deposited week or points used for your original exchange booking. You must be an RCI member at the time you travel on any rebooked exchange holiday.

Exclusions: Exchange Protection applies to exchange bookings for RCI Weeks and RCI Points but does not apply to extra holidays. For RCI Weeks, one fee is payable for each exchange week. For RCI Points, fees are payable based on the duration of your holiday (1-6 nights, 7 nights, or 8 or more nights). For up to date pricing please see the fees page within the online Help Library on RCI.com or contact us. Exchange Protection cannot be used to protect other payments relating to your RCI membership including, but not limited to, maintenance fees, network partner bookings and any travel and transport costs. Exchange Protection covers single and multi-week exchanges only offered by or through RCI.

Not Insurance Product: Exchange Protection provides you with the right to modify your booking. Exchange Protection is not a travel insurance product and RCI strongly recommends that you have adequate travel insurance for your exchange holiday.

Other Terms and Conditions: Except where specifically varied by the terms of this product, your terms of membership with RCI (including, where applicable the rules of the RCI Points Network Rules and our standard cancellation policy) continue to apply.

RCI Right to Amend: RCI reserves the right to alter or amend these terms or to withdraw the Exchange Protection product at any time.

Espana

Términos y condiciones de la protección para intercambios (anteriormente protección mejorada)

Alcance de la protección: en caso de que modifique o cancele su reserva de intercambio por cualquier motivo, la protección para intercambios protege el Poder Negociador o los RCI Points de su depósito la cuota de intercambio que abonó en el momento de la reserva.

 1. Protección para intercambios adquirida antes del 1 de enero de 2022: se puede aplicar una protección para intercambios a las reservas de intercambio que cumplan los requisitos con fechas de regreso del viaje hasta el 30.06.2022, inclusive.
 2. Protección para intercambios adquirida a partir del 1 de enero de 2022: la protección para intercambios solo se puede adquirir para reservas de intercambio con fechas de inicio de al menos 14 días naturales a partir de la fecha de reserva.

Ventana de compra: la protección para intercambios solo se puede adquirir al mismo tiempo que usted confirma su reserva de intercambio con nosotros, siempre que la fecha de compra sea al menos 14 días naturales antes de la fecha de check-in de dicha reserva. Para consultar los precios más recientes de la protección para intercambios, vaya a la página de tarifas de nuestra Biblioteca de ayuda en Internet o póngase en contacto con nosotros.

Cancelación de la protección para intercambios: puede cancelar su protección para intercambios hasta el fin de la jornada laboral del día siguiente a la compra y recibir un reembolso de la cuota que pagó por esta, siempre y cuando queden más de 14 días para la fecha de check-in del intercambio. Para obtener información actualizada sobre las cuotas que estamos reembolsando, consulte la página de tarifas de nuestra Biblioteca de ayuda en línea en RCI.com o póngase en contacto con nosotros.

Notificación a RCI de cancelación/cambios de reserva:

 1. Protección para intercambios adquirida antes del 1 de enero de 2022: si ha añadido una protección para intercambios y desea modificar o cancelar su intercambio de vacaciones, deberá notificarnos antes de las 17:00 h (hora local) al menos cinco días laborables antes de la fecha de check-in.
 2. Protección para intercambios adquirida a partir del 1 de enero de 2022: si desea modificar o cancelar su intercambio de vacaciones, deberá notificarnos antes de las 17:00 h (hora local) al menos 14 días naturales antes de la fecha de check-in.

Crédito a la cuenta de RCI: la protección para intercambios le da derecho a recibir un crédito en su cuenta de socio de RCI por valor de todo el Poder Negociador o los RCI Points utilizados para realizar la reserva de intercambio la cuota de intercambio que pagó al hacer la reserva ("Crédito restablecido").

Validez del crédito restablecido: dispone de seis meses a partir de la fecha de cancelación de la reserva de intercambio original para utilizar cualquier crédito restablecido que haya en su cuenta. Los Créditos restablecidos no se pueden reembolsar en efectivo. No se reembolsará ningún otro cargo ni cuota, incluyendo, con carácter no limitativo, las cuotas de mantenimiento y cualquier coste de transporte o de viaje asociados con su reserva.

Validez de los puntos o poder negociador de Intercambio devueltos: las nuevas reservas de intercambio de vacaciones deben realizarse dentro del periodo válido de la semana depositada o de los puntos que se utilizaron originalmente para la reserva de intercambio. Debe ser socio de RCI para viajar con cualquier reserva de intercambio de vacaciones que se haya modificado.

Exclusiones: la protección para intercambios se aplica a las reservas de intercambio de RCI Weeks y RCI Points, pero no se aplica a las vacaciones extra. En el caso de RCI Weeks, se pagará una única cuota por cada semana de intercambio. En el caso de RCI Points, el importe de las tasas se calcula en función de la duración de sus vacaciones (de 1 a 6 noches, 7 noches u 8 o más noches). Para consultar los precios actualizados, diríjase a la página de cuotas de la Biblioteca de ayuda en línea en RCI.com o póngase en contacto con nosotros. La protección para intercambios no se puede utilizar para proteger otros pagos relacionados con su inscripción a RCI, incluidos, entre otros, las cuotas de mantenimiento, las reservas de empresas asociadas de la red y cualquier gasto de desplazamiento y transporte. La protección para intercambios cubre exclusivamente intercambios individuales y de varias semanas ofrecidos por o a través de RCI.

No constituye un seguro de viaje: la protección para intercambios le da derecho a modificar su reserva. La protección para intercambios no constituye, en ningún caso, un seguro de viaje. RCI le recomienda que contrate, además, un seguro de viaje adecuado para su intercambio de vacaciones.

Otros términos y condiciones: si se especifica de otro modo en los términos de este producto, se siguen aplicando los términos de su inscripción con RCI (incluidas, cuando sean aplicables, las Normas de la red de RCI Points y nuestra política de cancelación estándar).

Derecho de RCI a realizar modificaciones: RCI se reserva el derecho de alterar o modificar las presentes condiciones, o de cancelar la protección para intercambios en cualquier momento.

 

Suomi

Vaihtoturvan (entinen lisäturva) ehdot

Turvan laajuus: Vaihtoturva suojaa talletuksesi vaihtoarvoa tai RCI-pisteitä JAvaraushetkellä maksamaasi vaihtomaksua, jos teet muutoksia vaihtolomaasi tai peruutat sen mistä tahansa syystä.

 1. Ennen 1. tammikuuta 2022 ostettu vaihtoturva: Vaihtoturvaa voidaan soveltaa tietyt ehdot täyttäviin vaihtolomavarauksiin, joiden paluupäivä on viimeistään 30.6.2022.
 2. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen ostettu vaihtoturva: Vaihtoturva voidaan ostaa vain vaihtolomavarauksiin, joiden alkamispäivä on vähintään 14 kalenteripäivän päässä varauspäivästä.

Oston aikaraja: Vaihtoturvan voi ostaa vain vaihtolomavarauksen vahvistamisen yhteydessä, kunhan ostopäivästä on vähintään 14 päivää varatun loman saapumispäivään. Vaihtoturvan ajantasaiset hintatiedot saat verkkosivujemme ohjekirjastosta maksujen tietosivulta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Vaihtoturvan peruuttaminen: Voit peruuttaa vaihtoturvan ostopäivää seuraavan työpäivän päättymiseen asti, kunhan varaamasi vaihtoloman saapumispäivä on yli 14 päivän päässä. Tällöin sinulle hyvitetään vaihtoturvasta maksamasi maksu. Ajantasaiset tiedot hyvitettävistä maksuista saat ohjekirjastosta maksujen tietosivulta osoitteesta RCI.com tai ottamalla meihin yhteyttä.

Varauksen peruutuksesta/muutoksista ilmoittaminen RCI:lle:

 1. Ennen 1. tammikuuta 2022 ostettu vaihtoturva: Jos haluat tehdä vaihtolomaasi muutoksia tai peruuttaa sen, ilmoita meille asiasta vähintään viisi arkipäivää ennen saapumispäivää viimeistään kello 17.00 PAIKALLISTA aikaa.
 2. tammikuuta 2022 tai sen jälkeen ostettu vaihtoturva: Jos haluat tehdä vaihtolomaasi muutoksia tai peruuttaa sen, ilmoita meille asiasta vähintään 14 kalenteripäivää ennen saapumispäivää viimeistään kello 17.00 PAIKALLISTA aikaa.

RCI-tilille maksettava saldo: Jos olet ostanut vaihtoturvan, RCI-jäsentilillesi hyvitetään saldona vaihtoloman varaamiseen käyttämäsi vaihtoarvo tai RCI Points -pisteet kokonaisuudessaan SEKÄvarauksen yhteydessä maksamasi vaihtomaksu (”palautettu saldo”).

Palautetun saldon voimassaoloaika: Sinulla on alkuperäisen vaihtolomavarauksen peruutuksesta alkaen kuusi kuukautta aikaa käyttää tilillesi palautettua saldoa. Palautettua saldoa ei hyvitetä käteisenä. Emme palauta hoitovastikkeita, varaukseen liittyviä matka- ja/tai kuljetuskuluja emmekä muita maksuja tai veloituksia.

Palautetun vaihtoarvon tai palautettujen pisteiden kelpoisuus: Uudelleen varatun vaihtoloman on vastattava joko alkuperäiseen varaukseen käytettyä talletettua viikkoa tai pisteitä. Sinun on oltava RCI:n jäsen, kun lähdet uudelleen varaamasi lomalle.

Poikkeukset: Vaihtoturva koskee RCI Weeks- ja RCI Points -vaihtolomavarauksia mutta ei lisälomia. RCI Weeks -lomista veloitamme yhden maksun kultakin vaihtolomaviikolta. RCI Points -lomista veloitamme maksun loman keston perusteella (1–6 vuorokautta, 7 vuorokautta, 8 vuorokautta tai yli). Ajantasaiset hintatiedot saat ohjekirjastosta maksujen tietosivulta osoitteesta RCI.com tai ottamalla meihin yhteyttä. Vaihtoturvalla ei voi suojata muita RCI-jäsenyyteen liittyviä maksuja, kuten hoitovastikkeita, yhteistyökumppaneiltamme tehtyjä varauksia ja matka- ja kuljetuskustannuksia. Vaihtoturva kattaa vain RCI:n tarjoamat tai RCI:n kautta tarjotut yhden tai useamman viikon vaihtolomat.

Kyseessä ei ole vakuutustuote: Vaihtoturvan ansiosta voit tehdä muutoksia varaukseesi. Vaihtoturva ei ole matkavakuutustuote, ja RCI suosittelee erityisesti, että otat riittävän matkavakuutuksen vaihtolomaasi varten.

Muut ehdot: Lukuun ottamatta tämän tuotteen ehtoihin liittyviä poikkeuksia, RCI-jäsenyysehtoja (mukaan luettuna tarvittaessa RCI Points -verkoston säännöt ja tavalliset peruutusehdot) sovelletaan edelleen.

RCI:n muutosoikeus: RCI varaa oikeuden muuttaa tai korjata näitä ehtoja tai peruuttaa vaihtoturvatuotteen milloin tahansa.

Français

Conditions générales de la Protection Echange (anciennement appelée « Protection renforcée »)

Portée de la protection: la Protection Echange protège la Valeur d’échange/les RCI Points de votre Dépôt ET les frais d’échange que vous avez réglés lors de la réservation en cas de modification ou d’annulation de votre réservation de Vacances en échange pour quelque raison que ce soit.

 1. Protection Echange souscrite avant le 1er janvier 2022: la Protection Echange peut être appliquée aux réservations de Vacances en échange éligibles dont la date de retour est fixée jusqu’au 30/06/2022 inclus.
 2. Protection Echange souscrite à partir du 1er janvier 2022: la Protection Echange ne peut être souscrite que pour les réservations de Vacances en échange dont la date de début est fixée au moins 14 jours civils à compter de la date de réservation.

Période de souscription: la Protection Echange ne peut être souscrite qu’au moment où vous confirmez votre réservation de Vacances en échange avec RCI, à condition que la souscription s’effectue au moins 14 jours civils avant la date d’arrivée prévue pour cette réservation. Pour connaître les derniers tarifs de la Protection Echange, consultez la page des tarifs de la section d’aide en ligne ou contactez-nous.

Annulation de la Protection Echange: vous pouvez annuler votre Protection Echange jusqu’à la fermeture des bureaux le jour ouvrable suivant la date de souscription et vous faire rembourser les frais que vous avez réglés, à condition que la date d’arrivée de vos Vacances en échange soit prévue pour dans plus de 14 jours. Pour en savoir plus sur les derniers frais à rembourser, consultez la page des frais dans notre section d’aide en ligne sur RCI.com ou contactez-nous.

Informer RCI d’une annulation/modification de réservation:

 1. Protection Echange souscrite avant le 1er janvier 2022: si vous souhaitez modifier ou annuler vos Vacances en échange, vous devez nous en informer au plus tard à 17 h (heure locale), au moins cinq jours ouvrables avant votre date d’arrivée.
 2. Protection Echange souscrite à partir du 1er janvier 2022: si vous souhaitez modifier ou annuler vos Vacances en échange, vous devez nous en informer au plus tard à 17 h (heure locale), au moins 14 jours civils avant votre date d’arrivée.

Crédit déposé sur le Compte RCI: la Protection Echange vous permet de recevoir un crédit sur votre compte d’adhérent RCI équivalent à la totalité de la Valeur d’échange ou des RCI Points utilisés pour effectuer la réservation de Vacances en échange ET les frais d’échange que vous avez réglés au moment de la réservation (« Crédit restauré »).

Validité du Crédit restauré: vous disposez de six mois à compter de la date d’annulation de la réservation de Vacances en échange initiale pour utiliser tout Crédit restauré sur votre compte. Les Crédits restaurés ne peuvent pas être remboursés en espèces. Aucuns autres frais ne seront remboursés y compris, sans s’y limiter, les frais de maintenance et les frais de déplacement et/ou de transport associés à votre réservation.

Validité de la Valeur requise pour l’échange ou des Points restitués: toute nouvelle réservation de Vacances en échange doit être effectuée dans la période de validité, soit de la semaine déposée, soit des points utilisés pour effectuer la réservation de Vacances en échange initiale. Vous devez être adhérent(e) RCI au moment de votre voyage ou de toute nouvelle réservation de Vacances en échange.

Exclusions: la Protection Echange s’applique aux réservations de Vacances en échange RCI Weeks et RCI Points, mais ne s’applique pas aux Vacances supplémentaires. Concernant le programme RCI Weeks, les frais sont à régler pour chaque semaine de Vacances en échange. Concernant le programme RCI Points, les frais sont à régler sur la base de la durée de votre séjour (1-6 nuits, 7 nuits, 8 nuits ou plus). Pour connaître les tarifs les plus récents, consultez la page des tarifs dans la section d’aide en ligne ou contactez-nous. La Protection Echange ne peut pas être utilisée pour protéger d’autres paiements relatifs à votre adhésion RCI, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de maintenance, les réservations auprès de partenaires du réseau et les frais de déplacement et de transport. La Protection Echange couvre les Vacances en échange d’une ou de plusieurs semaines proposées uniquement par ou via RCI.

Ceci n’est pas un produit d’assurance: la Protection Echange vous donne le droit de modifier votre réservation. La Protection Echange ne peut en aucun cas se substituer à une assurance voyage et RCI vous recommande de souscrire une assurance voyage adéquate pour vos Vacances en échange.

Autres conditions générales: les conditions d’adhésion à RCI (y compris, le cas échéant, les dispositions du Règlement du réseau de RCI Points et de notre Politique d’annulation standard) continuent de s’appliquer, sauf indication contraire figurant dans les conditions propres au présent produit.

Droit de modification de RCI: RCI se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales ou d’interrompre la Protection Echange à tout moment.

Magyar

A cserevédelem (korábbi nevén fokozott védelem) általános feltételei

A védelem terjedelme: A cserevédelem megvédi deponálásának csereértékét vagy RCI pontjait, VALAMINT a foglalás időpontjában fizetett cseredíjat abban az esetben, ha bármilyen okból módosítja vagy lemondja a cserefoglalását.

 1. január 1-je 2022 előtt vásárolt cserevédelem: A cserevédelem azon jogosult cserefoglalásokra érvényes, amelyek visszaútja legfeljebb 2022. december 31-ére esik.
 2. január 1-jén 2022 vagy azután vásárolt cserevédelem: A cserevédelem kizárólag azon csereüdülésekhez vásárolható meg, amelyek kezdődátuma a foglalás dátumától számított legalább 14. naptári napra esik.

Vásárlási ablak: A cserevédelem csak akkor vásárolható meg, amikor megerősíti a cserefoglalását nálunk, feltéve, hogy a vásárlás dátuma legalább 14 naptári nappal a foglalás bejelentkezési dátuma előtt van. A cserevédelem legfrissebb árait az online Súgókönyvtárunk díjak oldalán találja, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.

A cserevédelem lemondása: A cserevédelmet a megvásárlás napját követő munkanap nyitvatartási idejének végéig lemondhatja, és amennyiben a csere bejelentkezési dátuma több mint 14 nap múlva van, visszatérítjük a védelméért fizetett díjat. A visszatérítendő díjak legfrissebb összegéről az RCI.com-on az online Súgókönyvtár díjak oldalán talál információkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ez ügyben!

Az RCI értesítése a foglalás lemondásáról/változásairól:

 1. január 1-je 2022 előtt vásárolt cserevédelem: Ha módosítani vagy lemondani kívánja a csereüdülését, akkor legalább 5 munkanappal a bejelentkezési dátum előtt, legkésőbb HELYI IDŐ SZERINT 17.00 óráig értesítenie kell erről minket!
 2. január 1-jén 2022 vagy azután vásárolt cserevédelem: Ha módosítani vagy lemondani kívánja a csereüdülését, akkor legalább 14 naptári nappal a bejelentkezési dátum előtt, legkésőbb HELYI IDŐ SZERINT 17.00 óráig értesítenie kell erről minket!

Jóváírás az RCI fiókban

A visszautalt jóváírás érvényessége: Az eredeti cserefoglalás lemondásának napjától számítva hat hónap áll rendelkezésére a fiókjába visszautalt jóváírás felhasználására. A visszautalt jóváírások nem téríthetők vissza készpénzben. Semmilyen egyéb díj vagy költség – beleértve, de nem kizárólagosan a karbantartási díjakat vagy a foglalással kapcsolatos bármilyen utazási és/vagy szállítási költséget – nem téríthető vissza.

A visszautalt cserélési csereérték vagy pontok érvényessége: Az újrafoglalt csereüdüléseknek a deponált hét vagy az eredeti csereüdülés foglalásához felhasznált pontok érvényességi időszakán belül kell lennie. Amikor elutazik egy újrafoglalt csereüdülésre, Önnek RCI tagnak kell lennie.

Kivételek: A cserevédelem az RCI Weeks és RCI Points cserefoglalásokra vonatkozik, de nem vonatkozik a Plusz üdülésekre. RCI Weeks esetében minden egyes cserehétért egy díj fizetendő. Az RCI Points esetében a díjak az üdülés hossza alapján fizetendők (1–6 éjszaka, 7 éjszaka, illetve 8 vagy több éjszaka). A díjak legfrissebb összegéről az RCI.com-on az online Súgókönyvtárunk díjak oldalán talál információkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ez ügyben! A cserevédelem nem használható fel az RCI tagsággal kapcsolatos egyéb befizetések védelmére, beleértve, de nem kizárólagosan a karbantartási díjakat, a hálózati partnereknél való foglalásokat, valamint az utazási és szállítási költségeket. A cserevédelem kizárólag az RCI által vagy azon keresztül kínált egy- és többhetes cserékre vonatkozik.

Nem biztosítási termék: A cserevédelem jogosulttá teszi Önt a foglalás módosítására. A cserevédelem nem utazási biztosítás, ezért az RCI kifejezetten ajánlja Önnek, hogy csereüdülésére kössön megfelelő utazási biztosítást.

Egyéb feltételek: Ha a termék feltételi kifejezetten másként nem rendelkeznek, az Ön RCI tagságára vonatkozó feltételek (adott esetben beleértve az RCI Points hálózati szabályait és normál lemondási szabályzatunkat) továbbra is érvényben maradnak.

Az RCI módosítási jogosultsága: Az RCI fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megváltoztassa ezen feltételeket, vagy visszavonja a cserevédelem szolgáltatást.

Italiano

Termini e condizioni della protezione per gli Scambi (in precedenza protezione avanzata)

Ambito della protezione: la protezione per gli Scambi tutela il Potere di Scambio o gli RCI Points del tuo deposito Ela quota di scambio che hai pagato al momento della prenotazione, nel caso in cui modifichi o annulli la tua prenotazione dello scambio per qualsiasi motivo.

 1. Protezione per gli Scambi acquistata prima del 1° gennaio 2022: la protezione per gli Scambi può essere applicata alle prenotazioni di scambi idonee con date di ritorno fino al 30/06/2022 incluso.
 2. Protezione per gli Scambi acquistata a partire dal 1° gennaio 2022: la protezione per gli Scambi può essere acquistata solo per prenotazioni di scambi con date di inizio di almeno 14 giorni dalla data di prenotazione.

Periodo di acquisto: la protezione per gli Scambi può essere acquistata solo nel momento in cui confermi la prenotazione dello Scambio con noi, a condizione che la data di acquisto risalga ad almeno 14 giorni prima della data di arrivo di quella prenotazione. Per conoscere i prezzi più recenti della protezione per gli Scambi, consulta la pagina delle quote nella nostra raccolta Guide online o contattaci.

Cancellazione della protezione per gli Scambi: ti è consentito annullare la protezione per gli Scambi fino al termine del giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisto e ricevere un rimborso dell'importo pagato per la protezione, a condizione che la data di arrivo dello scambio sia prevista oltre i 14 giorni successivi. Per informazioni sulle tariffe di rimborso più recenti, consulti la pagina delle quote all'interno della nostra raccolta Guida online su RCI.com o ci contatti.

Notifica a RCI di cancellazione/modifica della prenotazione:

 1. Protezione per gli Scambi acquistata prima del 1° gennaio 2022: se desideri modificare o cancellare il tuo Scambio Vacanze, devi comunicarcelo entro e non oltre le 17.00 ora locale, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di arrivo.
 2. Protezione per gli Scambi acquistata a partire dal 1° gennaio 2022: se desideri modificare o annullare il tuo Scambio Vacanze, devi comunicarcelo entro e non oltre le 17.00 ora locale, almeno 14 giorni prima della data di arrivo.

Credito sul conto RCI: la protezione per gli Scambi ti dà diritto a ottenere un rimborso di credito sul tuo conto socio RCI dell'intero Potere di Scambio o degli RCI Points utilizzati per effettuare la prenotazione dello scambio Edella quota di scambio pagata al momento della prenotazione ("Credito ripristinato").

Validità del credito ripristinato: hai a disposizione sei mesi dalla data di cancellazione della prenotazione dello scambio originale per utilizzare qualsiasi Credito ripristinato sul tuo conto. I Crediti ripristinati non possono essere rimborsati in contanti. Non verranno rimborsate altre quote o spese, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di gestione e qualsiasi spesa di viaggio e/o trasporto associata alla Sua prenotazione.

Validità del Potere di Scambio della prenotazione o dei punti: gli Scambi Vacanze riprenotati devono rientrare nella finestra valida della settimana depositata o dei punti utilizzati per la prenotazione dello Scambio originale. È necessario essere socio RCI al momento del viaggio di qualsiasi Scambio Vacanza riprogrammato.

Esclusioni: la protezione per gli Scambi si applica alle prenotazioni di Scambi per RCI Weeks e RCI Points, ma non si applica alle Vacanze Extra. Per RCI Weeks, una quota è dovuta per ogni settimana di scambio. Per RCI Points, le quote sono dovute in base alla durata della vacanza (1-6 notti, 7 notti oppure 8 o più notti). Per informazioni aggiornate sui prezzi, consulti la pagina delle quote all'interno della raccolta Guide online su RCI.com oppure ci contatti. La protezione per gli Scambi non può essere utilizzata per proteggere altri pagamenti relativi alla tua iscrizione RCI, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di gestione, le prenotazioni con partner di rete e qualsiasi costo di viaggio e trasporto. La protezione per gli Scambi copre unicamente i singoli scambi e gli scambi di più settimane offerti da o tramite RCI.

Prodotto non assicurativo: la protezione per gli Scambi ti offre il diritto di modificare la tua prenotazione. Non si tratta di un'assicurazione di viaggio, pertanto RCI consiglia vivamente di dotarsi di un'adeguata assicurazione di viaggio per gli Scambi Vacanze.

Altri Termini e condizioni: eccetto ove specificamente indicato dai termini di questo prodotto, i termini di iscrizione con RCI (comprese, ove applicabile, le Regole della Rete RCI Points e la nostra politica di annullamento standard) rimangono validi.

Diritto di modifica RCI: RCI si riserva il diritto di variare o modificare questi termini o di ritirare il prodotto protezione per gli Scambi in qualsiasi momento.

Nederlands

Algemene voorwaarden van Ruilbescherming (voorheen Uitgebreide bescherming)

Reikwijdte van de bescherming: Ruilbescherming beschermt de ruilkracht of RCI-punten van uw deponering EN de ruilkosten die u hebt betaald op het moment van boeken in het geval dat u uw ruilvakantieboeking om welke reden dan ook wijzigt of annuleert.

 1. Ruilbescherming aangeschaft vóór 1 januari 2022: Ruilbescherming kan worden toegepast op in aanmerking komende ruilvakantieboekingen met een reisdatum tot en met 30 juni 2022.
 2. Ruilbescherming aangeschaft vanaf 1 januari 2022: Ruilbescherming kan alleen worden aangeschaft voor ruilvakantieboekingen met een begindatum van ten minste 14 kalenderdagen na de boekingsdatum.

Aankoopperiode: Ruilbescherming kan alleen worden gekocht op hetzelfde moment waarop u uw ruilvakantie bij ons hebt bevestigd, zolang de aankoopdatum ten minste 14 dagen voor de incheckdatum van die boeking ligt. Om de nieuwste tarieven voor Ruilbescherming te zien, kunt u onze pagina met tarieven in onze online help-bibliotheek raadplegen of contact met ons opnemen.

Annulering van Ruilbescherming: U kunt uw Ruilbescherming tot het einde van de werkdag na de dag van aankoop annuleren en de betaalde kosten voor uw bescherming terugkrijgen zolang de incheckdatum van uw ruilvakantie meer dan 14 dagen in de toekomst ligt. Voor informatie over de meest recente kosten die kunnen worden terugbetaald, kunt u de pagina met tarieven in onze online help-bibliotheek op RCI.com raadplegen of contact met ons opnemen.

RCI op de hoogte stellen van annulering/wijzigingen van de boeking:

 1. Ruilbescherming aangeschaft vóór 1 januari 2022: Als u uw inruilvakantie wilt wijzigen of annuleren, dient u ons daar uiterlijk vijf dagen voor uw incheckdatum, voor 17:00 uur lokale tijd, van op de hoogte te stellen.
 2. Ruilbescherming aangeschaft vanaf 1 januari 2022: Als u uw inruilvakantie wilt wijzigen of annuleren, dient u ons daar uiterlijk 14 dagen voor uw incheckdatum, voor 17:00 uur lokale tijd, van op de hoogte te stellen.

Ontvangst tegoed RCI-Account: Ruilbescherming geeft u het recht om een tegoed terug op uw RCI-ledenaccount te ontvangen ter waarde van uw volledige ruilkracht of de voor de ruilvakantieboeking gebruikte RCI-punten EN de ruilkosten die u bij het boeken hebt betaald (“hersteld tegoed”).

Geldigheid van hersteld tegoed: U hebt vanaf de datum van annulering van de oorspronkelijke ruilvakantieboeking zes maanden de tijd om het herstelde tegoed in uw account te gebruiken. Hersteld tegoed kan niet in contanten worden terugbetaald. Er worden geen andere kosten of toeslagen terugbetaald, inclusief onderhoudskosten of reis- en/of transportkosten die aan uw boeking zijn gekoppeld.

Geldigheid van terugbetaalde ruilkoopkracht of punten: Omgeboekte ruilvakanties moeten binnen het geldige tijdsbestek van de gedeponeerde week of punten vallen die voor de oorspronkelijke ruilvakantieboeking zijn gebruikt. U moet RCI-lid zijn op het moment dat u op een omgeboekte ruilvakantie gaat.

Uitsluitingen: Ruilbescherming is van toepassing op ruilvakantieboekingen voor RCI Weeks en RCI Points, maar is niet van toepassing op Extra Vakanties. Voor RCI Weeks moet voor elke ruilweek een vergoeding worden betaald. Voor RCI Points zijn de te betalen kosten gebaseerd op de duur van uw vakantie (1-6 nachten, 7 nachten, of 8 of meer nachten). Raadpleeg voor de actuele prijzen de pagina met tarieven in de online help-bibliotheek op RCI.com of neem contact met ons op. Ruilbescherming kan niet worden gebruikt om andere betalingen met betrekking tot uw RCI-lidmaatschap te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderhoudskosten, netwerkpartnerboekingen en reis- en transportkosten. Ruilbescherming geldt alleen voor ruilvakanties van één of meerdere weken die door of via RCI worden aangeboden.

Geen verzekeringsproduct: Ruilbescherming biedt u het recht om uw boeking te wijzigen. Ruilbescherming is geen reisverzekering en RCI beveelt ten zeerste aan dat u voor uw vakantie een toereikende reisverzekering hebt afgesloten.

Overige algemene voorwaarden: Behalve waar deze uitdrukkelijk afwijken van de voorwaarden voor dit product, blijven de RCI-lidmaatschapsvoorwaarden (inclusief indien van toepassing het reglement van het RCI Points Network en ons standaard annuleringsbeleid) van toepassing.

Recht op wijziging door RCI: RCI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen of om de Ruilbescherming als product in te trekken.

Português

Termos e condições de proteção de troca (anteriormente designada proteção melhorada)

Âmbito da proteção: a proteção de troca protege o Poder de Troca ou RCI Points do seu Depósito E a taxa de troca que pagou no momento da reserva, caso modifique ou cancele a sua reserva de troca por qualquer motivo.

 1. Proteção de troca adquirida antes de 1 de janeiro de 2022: a proteção de troca pode ser aplicada a reservas de troca elegíveis com datas de viagem de regresso até 30/06/2022, inclusive.
 2. Proteção de troca adquirida a partir de 1 de janeiro de 2022: a proteção de troca só pode ser adquirida para reservas de troca com datas de início de, pelo menos, 14 dias consecutivos a partir da data da reserva.

Período de compra: a proteção de troca só pode ser adquirida ao mesmo tempo que confirma a sua reserva de troca connosco, desde que a data de compra seja, pelo menos, 14 dias consecutivos antes da data de check-in dessa reserva. Para consultar os mais recentes preços da proteção de troca, consulte a página de taxas na nossa Biblioteca de Ajuda online ou entre em contacto connosco.

Cancelamento da proteção de troca: pode cancelar a sua proteção de troca até à hora de encerramento no dia útil seguinte após o dia da compra e receber um reembolso da taxa paga pela sua proteção, desde que a data de check-in da troca tenha uma diferença de mais de 14 dias. Para obter informações sobre as taxas mais recentes a serem reembolsadas, consulte a página de taxas na nossa Biblioteca de Ajuda online em RCI.com ou entre em contacto connosco.

Notificar o RCI sobre o cancelamento/alterações da reserva:

 1. Proteção de troca adquirida antes de 1 de janeiro de 2022: se pretender modificar ou cancelar a sua Troca de Férias, tem de notificar-nos, no máximo, até às 17:00 horas (hora local), pelo menos 5 dias úteis antes da data de check-in.
 2. Proteção de troca adquirida a partir de 1 de janeiro de 2022: se pretender modificar ou cancelar a sua Troca de Férias, tem de notificar-nos, no máximo, até às 17:00 horas (hora local), pelo menos 14 dias consecutivos antes da data de check-in.

Crédito na conta RCI

Validade do Crédito Restaurado: tem 6 meses a partir da data de cancelamento da reserva de troca original para usar qualquer Crédito Restaurado na sua conta. Os Créditos Restaurados não podem ser reembolsados em dinheiro. Não serão reembolsadas quaisquer taxas ou despesas incluindo, sem limitação, taxas de manutenção, ou quaisquer custos de viagens e/ou transporte associados à sua reserva.

Validade da devolução do poder de troca para intercâmbio ou pontos: a Troca de Férias com nova reserva tem de decorrer dentro do período válido da sua semana depositada ou dos pontos utilizados para a sua reserva de troca original. Tem de ser Membro do RCI no momento da viagem em quaisquer Trocas de Férias reservadas.

Exclusões: a proteção de troca aplica-se a reservas de trocas para RCI Weeks e RCI Points, mas não se aplica a Férias Extra. Para RCI Weeks, é cobrada uma taxa por cada semana de troca. Para RCI Points, as taxas são pagas com base na duração das suas férias (1-6 noites, 7 noites, 8 ou mais noites). Para consultar os preços atualizados, consulte a página de taxas na Biblioteca de Ajuda on-line em RCI.com ou entre em contacto connosco. A proteção de troca não pode ser utilizada para proteger outros pagamentos relacionados com a sua Inscrição no RCI, incluindo, mas não se limitando a, taxas de manutenção, reservas de parceiros de rede e quaisquer custos de viagem e transporte. A proteção de troca abrange apenas trocas de uma ou várias semanas oferecidas pelo RCI ou através deste.

Produto não seguro: a proteção de troca disponibiliza-lhe o direito de modificar a sua reserva. A proteção de troca não é um produto de seguro de viagem e o RCI recomenda vivamente que tenha um seguro de viagem adequado para a sua Troca de Férias.

Outros termos e condições: exceto nos casos em que os termos deste produto variem especificamente, as suas condições de inscrição no RCI (incluindo, quando aplicável, as Regras de RCI Points Network e a nossa Política de Cancelamento normal) continuam a ser aplicáveis.

Direito de alterar do RCI: o RCI reserva-se o direito de alterar ou corrigir estes termos ou de retirar o produto de proteção de troca qualquer momento.

 

Русский

Положения и условия защиты обмена отдыхом (ранее — улучшенная защита)

Сфера действия защиты: защита обмена отдыхом позволяет защитить депонированный обменный потенциал или очки RCI, А ТАКЖЕ сбор за обмен недель, уплаченный при бронировании, в случае изменения или отмены бронирования обмена отдыхом по любой причине.

 1. Защита обмена отдыхом, приобретенная до 1 января 2022 г.: может быть применена к соответствующим бронированиям обмена отдыхом с датами возвращения в период до 30.06.2022 включительно.
 2. Защита обмена отдыхом, приобретаемая начиная с 1 января 2022 г.: может быть приобретена только для бронирований обмена отдыхом, дата начала которых наступает не раньше чем через 14 календарных дней после даты бронирования.

Временной интервал для покупки: услуга защиты обмена отдыхом может быть приобретена во время подтверждения бронирования обмена отдыхом, если дата приобретения наступает по крайней мере на 14 календарных дней раньше, чем дата регистрации по этому бронированию. Чтобы узнать актуальные цены на услугу защиты обмена отдыхом, перейдите на страницу сборов в нашей справочной онлайн-библиотеке или свяжитесь с нами.

Отмена защиты обмена отдыхом: вы можете отменить защиту обмена отдыхом до конца рабочего дня, который следует за днем приобретения услуги, и получить возмещение суммы, уплаченной за защиту, при условии, что до даты регистрации обмена отдыхом остается более 14 дней. Чтобы узнать актуальную информацию о сумме возмещения, перейдите на страницу сборов в нашей справочной библиотеке на веб-сайте RCI.com или свяжитесь с нами.

Уведомление компании RCI об отмене/изменении бронирования

 1. Защита обмена отдыхом, приобретенная до 1 января 2022 г.: если вы хотите изменить или отменить обмен отдыхом, вы должны уведомить нас об этом не позднее 17:00 по МЕСТНОМУ времени как минимум за 5 рабочих дней до даты регистрации.
 2. Защита обмена отдыхом, приобретаемая начиная с 1 января 2022 г.: если вы хотите изменить или отменить обмен отдыхом, вы должны уведомить нас об этом не позднее 17:00 по МЕСТНОМУ времени как минимум за 14 календарных дней до даты регистрации.

Зачисление на счет RCI: услуга защиты обмена отдыхом позволяет вам получить на свой счет члена клуба RCI полный возврат обменного потенциала или очков RCI, использованных для бронирования обмена отдыхом, А ТАКЖЕ сбора за обмен недель, уплаченного при бронировании (далее — «Восстановленный кредит»).

Срок действия Восстановленного кредита: вы можете воспользоваться Восстановленным кредитом на своем счете в течение 6 месяцев с даты отмены первоначального бронирования обмена отдыхом. Восстановленный кредит не подлежит возврату наличными. Возврат других налогов и сборов, включая, помимо прочего, коммунальные платежи и любые транспортные расходы, связанные с вашим бронированием, не производится.

Срок действия возвращенного обменного потенциала или очков: если вы хотите использовать возвращенные недели или очки, использованные для первоначального бронирования обмена отдыхом, даты повторно забронированного отдыха должны находиться в пределах обозначенного срока. Во время повторно забронированного отдыха вы должны быть членом клуба RCI.

Исключения: услуга защиты обмена отдыхом действует для бронирований обмена отдыхом за недели и очки RCI, но не распространяется на дополнительный отдых. При использовании недель RCI за каждую обменную неделю уплачивается сбор в однократном размере. При использовании очков RCI сумма сборов определяется в зависимости от длительности отдыха (от 1 до 6 ночей, 7 ночей, 8 и более ночей). Чтобы узнать актуальные цены, перейдите на страницу сборов в нашей справочной библиотеке на веб-сайте RCI.com или свяжитесь с нами. Услугу защиты обмена отдыхом нельзя использовать для защиты других платежей, связанных с вашим членством в клубе RCI, включая, помимо прочего, коммунальные платежи, бронирования у партнеров программы, а также любые транспортные расходы. Защита обмена отдыхом распространяется только на однонедельные и многонедельные варианты обмена отдыхом, предлагаемые компанией RCI.

Не является страховым продуктом: защита обмена отдыхом дает вам право на изменение бронирования. Она не является заменой страхования поездки. Компания RCI настоятельно рекомендует перед путешествием приобрести соответствующую страховку для обмена отдыхом.

Другие положения и условия: за исключением случаев, специально оговоренных для данной услуги, на нее распространяются условия членства в клубе RCI (включая применимые положения Правил участия в системе очков RCI и нашей стандартной политики отмены).

Право RCI на пересмотр: RCI оставляет за собой право на изменение перечисленных условий, а также на отказ в предоставлении услуг по защите обмена отдыхом в любое время.

Svenska

Villkor för Bytesskydd (tidigare Utökat skydd)

Skyddets omfattning: Bytesskyddet skyddar din byteskraft och dina RCI Points för din deponering OCH den bytesavgift du betalade vid bokning, om du ändrar eller avbokar din bytesbokning, oavsett orsak.

 1. Vid köp av bytesskydd före den 1 januari 2022: Bytesskyddet kan tillämpas på alla kvalificerade bytesbokningar där datum för återresan infaller senast den 30 juni 2022.
 2. Vid köp av bytesskydd den 1 januari 2022 eller senare: Bytesskydd kan endast köpas för bytesbokningar med startdatum minst 14 kalenderdagar från bokningsdatum.

Köpfönster: Bytesskydd kan endast köpas samtidigt som du bekräftar din bokning med oss så länge inköpsdatum infaller minst 14 kalenderdagar före incheckningsdatum för den aktuella bokningen. För att se aktuella priser för bytesskydd går du till sidan med avgifter i vårt onlinehjälpbibliotek. Du kan även kontakta oss.

Avboka bytesskydd: Du kan säga upp bytesskyddet fram till och med slutet på arbetsdagen efter inköpsdagen, och få tillbaka den avgift du betalade, förutsatt att det är över 14 dagar till incheckningsdagen. Om du vill ha information om aktuella avgifter går du till sidan med avgifter i vårt onlinehjälpbibliotek på RCI.com, alternativt så kontaktar du oss.

Meddela RCI vid avbokning/bokningsändring:

 1. Vid köp av bytesskydd före den 1 januari 2022: Om du vill ändra eller avboka din bytessemester måste du meddela oss senast kl. 17.00 LOKAL tid, minst 5 dagar före incheckningsdatum.
 2. Vid köp av bytesskydd den 1 januari 2022 eller senare: Om du vill ändra eller avboka din bytessemester måste du meddela oss senast 17.00 LOKAL tid, minst 14 dagar före incheckningsdatum.

Kredit till RCI-konto: Bytesskyddet ger dig rätt att få krediter återbetalade till ditt RCI-medlemskonto för hela din byteskraft eller alla de RCI Points du använde för att boka bytessemestern OCH den bytesavgift du betalade vid bokning (”återbetalad kredit”).

Giltighet för återbetalad kredit: Du har 6 månader från avbokningsdatum för den ursprungliga bytesbokningen på dig att använda eventuell återbetalad kredit på ditt konto. Det går inte att ta ut återbetald kredit i kontanter. Inga andra avgifter eller kostnader återbetalas, inklusive, men inte begränsat till, underhållsavgifter och rese- eller transportkostnader i samband med din bokning.

Giltighet för returnerad erfordrad byteskraft eller poäng Du måste vara RCI-medlem när du reser på ombokade bytessemestrar.

Undantag: Det utökade skyddet omfattar bytesbokningar för RCI Weeks och RCI Points, men inte extra semestrar. RCI Weeks: du måste betala en avgift för varje bytesvecka. RCI Points: du måste betala en avgift beroende på hur lång din semester är (1–6 nätter, 7 nätter eller 8 nätter eller fler). De aktuella priserna finns på sidan med avgifter i onlinehjälpbiblioteket på RCI.com, alternativt så kontaktar du oss. Det går inte att använda bytesskyddet för att skydda andra betalningar som rör ditt RCI-medlemskap, inklusive, men inte begränsat till, underhållsavgifter, nätverkspartnerbokningar och eventuella rese- eller transportkostnader. Bytesskyddet omfattar bytessemestrar för en och flera veckor som bara erbjuds av eller genom RCI.

Ej försäkringsprodukt: Bytesskyddet ger dig rätt att ändra din bokning. Bytesskyddet är inte en reseförsäkringsprodukt och du bör ha en lämplig reseförsäkring för dina bytessemestrar.

Andra villkor: Förutom där det finns andra gällande villkor för den här produkten gäller villkoren för ditt RCI-medlemskap (inklusive, beroende på vad som är tillämpbart, reglerna för RCI Points-nätverket och vår standardavbokningspolicy) fortfarande.

RCI:s rätt att ändra: RCI förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera dessa villkor eller dra in bytesskyddet.

Türkçe

Değişim Koruması (önceki adıyla Gelişmiş Koruma) Şartları ve Koşulları

Koruma Kapsamı: Değişim Koruması, herhangi bir sebeple değişim rezervasyonunuzu değiştirmeniz veya iptal etmeniz durumunda Yatırılan Haftanızın Değişim Gücünü veya RCI Puanlarını VE rezervasyon sırasında ödediğiniz değişim ücretini korur.

 1. 1 Ocak 2022 tarihinden önce Satın Alınan Değişim Koruması: Değişim Koruması, seyahat tarihleri 30.06.2022 (dahil) tarihine kadar olan uygun değişim rezervasyonları için uygulanabilir.
 2. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Satın Alınan Değişim Koruması: Değişim Koruması, yalnızca başlangıç tarihleri rezervasyon tarihinden en az 14 gün sonra olan değişim rezervasyonları için satın alınabilir.

Satın Alma Aralığı: Değişim Koruması yalnızca, satın alma tarihi rezervasyonun giriş tarihinden en az 14 gün önce olduğu sürece değişim rezervasyonunuzu yaptığınız anda satın alınabilir. En güncel Değişim Koruması fiyatlandırması için lütfen çevrimiçi Yardım Kitaplığımızdaki ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin.

Değişim Korumasının İptali: Değişim tatilinizin giriş tarihine 14 günden fazla zaman olduğu sürece Değişim Korumanızı, satın alma tarihinden sonraki gün mesai saati bitine kadar iptal edebilir ve korumanız için ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Geri ödemesi yapılacak en güncel ücretler hakkında bilgi almak için lütfen RCI.com üzerindeki çevrimiçi Yardım Kitaplığımızda yer alan ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin.

Rezervasyon İptali/Değişiklikleri Hakkında RCI'ı Bilgilendirme:

 1. 1 Ocak 2022 tarihinden önce Satın Alınan Değişim Koruması: Değişim tatilinizi değiştirmek veya iptal etmek istiyorsanız giriş tarihinizden en az 5 gün önce YEREL saatle en geç 17.00'ye kadar bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 2. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Satın Alınan Değişim Koruması: Değişim tatilinizi değiştirmek veya iptal etmek istiyorsanız giriş tarihinizden en az 14 gün önce YEREL saatle en geç 17.00'ye kadar bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

RCI Hesabına Kredi: Değişim Koruması, değişim rezervasyonunuzu yapmak için kullandığınız Değişim Gücü veya RCI Puanlarının tamamını VE rezervasyon sırasında ödediğiniz değişim ücretini RCI üye hesabınıza kredi olarak geri almanızı sağlar ("Geri Alınan Kredi").

Geri Alınan Kredinin Geçerliliği: Hesabınızdaki Geri Alınan Kredileri, orijinal değişim rezervasyonunuzu iptal ettiğiniz tarihten itibaren 6 ay içinde kullanmanız gerekmektedir. Geri Alınan Krediler nakit olarak geri ödenemez. Bakım ücretleri veya rezervasyonunuzla ilişkili seyahat ve/veya ulaşım maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hiçbir ücret veya harcama geri ödenmez.

İade Edilen Tatil Değişim Gücü ve Puanların Geçerliliği: Yeniden rezervasyon yapılan değişim tatilleri, yatırılan haftanızın veya orijinal değişim tatili rezervasyonunuz için kullanılan puanların geçerli aralığında olmalıdır. Yeniden rezervasyon yapılan değişim tatilinizin tarihinde RCI üyesi olmanız gerekmektedir.

Hariç Tutmalar: Değişim Koruması, RCI Weeks ve RCI Points için değişim tatili rezervasyonlarına uygulanabilir ancak ekstra tatillere uygulanamaz. RCI Weeks için her değişim haftası başına bir ücret ödenir. RCI Points için tatilinizin süresine (1-6 gece, 7 gece ya da 8 veya daha fazla gece) bağlı olarak ücret ödenir. Güncel fiyatlar için lütfen RCI.com üzerindeki çevrimiçi Yardım Kitaplığımızda yer alan ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin. Değişim Koruması; bakım ücretleri, ağ iş ortağı rezervasyonları ve seyahat ve ulaşım maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere RCI üyeliğinizle ilgili diğer ödemeleri korumak için kullanılamaz. Değişim Koruması, yalnızca RCI tarafından veya RCI aracılığıyla sunulan tek veya birden çok haftalık değişimleri kapsar.

Sigorta Ürünü Değil: Değişim Koruması, size rezervasyonunuzda değişiklik yapma hakkı sunar. Değişim Koruması bir seyahat sigortası değildir ve RCI, değişim tatiliniz için yeterli düzeyde bir seyahat sigortasına sahip olmanızı önemle tavsiye eder.

Diğer Şartlar ve Koşullar: Bu ürünün şartlarında özel olarak değişiklik gösteren durumlar hariç olmak üzere, RCI üyelik şartlarınız (geçerli RCI Points Ağ Kuralları ve standart iptal politikamız dahil) geçerli olmaya devam edecektir.

RCI Değişiklik Yapma Hakkı: RCI, dilediği zaman bu koşullarda değişiklik yapma veya Değişim Koruması ürününü geri çekme hakkını saklı tutar.