English Dansk Deutsche Ελληνικά Middle East Espana Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Português Русский Svenska Türkçe

 

English

Enhanced Protection Terms and Conditions
Enhanced protection protects the Trading Power or RCI Points of your Deposit AND the exchange fee you paid at the time of booking in the event you modify or cancel your exchange booking for any reason. Enhanced protection can be applied to eligible exchange bookings with return travel dates up to and including 30.06.2022.

Enhanced protection may be purchased up to 30 days from the date you make your exchange booking with us as long as the date of purchase is at least 14 days before the check-in date of that booking. For the latest enhanced protection pricing, please see the fees page within our online Help Library or contact us.

You may cancel your enhanced protection up to the close of business the following working day after the day of purchase and receive a refund of the fee you paid for your protection, as long as your exchange check-in date is more than 14 days away. For information on the latest fees to be refunded, please see the fees page within our online Help Library on RCI.com or contact us.

If you have added enhanced protection, and wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least five days prior to your check-in date.

Enhanced protection entitles you to receive a credit back onto your RCI member account of the full Trading Power or RCI Points used to make the exchange booking AND the exchange fee you paid at the time of booking (“Restored Credit”).

You have six months from the date of cancellation of the original exchange booking to use any Restored Credit on your account. Restored Credits cannot be refunded in cash. No other fees or charges will be refunded including, without limitation, maintenance fees or any travel and/or transport costs associated with your booking.

Rebooked exchange holidays must be within the valid window of either your deposited week or points used for your original exchange booking. You must be an RCI member at the time you travel on any rebooked exchange holiday.

Enhanced protection applies to exchange bookings for RCI Weeks and RCI Points but does not apply to extra holidays. For RCI Weeks, one fee is payable for each exchange week. For RCI Points, fees are payable based on the duration of your holiday (1-6 nights, 7 nights, or 8 or more nights). For up to date pricing please see the fees page within the online Help Library on RCI.com or contact us.

Enhanced protection cannot be used to protect other payments relating to your RCI membership including, but not limited to, maintenance fees, network partner bookings and any travel and transport costs. Enhanced protection covers single and multi-week exchanges only offered by or through RCI.

Enhanced protection provides you with the right to modify your booking. Enhanced protection is not a travel insurance product and RCI strongly recommends that you have adequate travel insurance for your exchange holiday.

Except where specifically varied by the terms of this product, your terms of membership with RCI (including, where applicable the rules of the RCI Points Network Rules and our standard cancellation policy) continue to apply.

RCI reserves the right to alter or amend these terms or to withdraw the enhanced protection product at any time.

 

Dansk

Vilkår og betingelser for udvidet beskyttelse
Udvidet beskyttelse beskytter din deponerings bytteværdi eller dine RCI-point OG det byttegebyr, som du betalte ved bookingen, i tilfælde af at du ændrer eller annullerer din BytteFerie, uanset årsagen. Udvidet beskyttelse kan gælde for berettigede BytteFerie-bookinger med hjemrejsedatoer til og med den 30.06.2022.

Udvidet beskyttelse kan købes op til 30 dage fra den dato, hvor du foretager din booking af en BytteFerie hos os, hvis blot købsdatoen ligger mindst 14 dage før indtjekningsdatoen for den pågældende booking. Du kan se de aktuelle priser for udvidet beskyttelse på gebyrsiden i vores online-hjælpebibliotek, eller du kan kontakte os.

Du kan annullere din udvidede beskyttelse indtil vores lukketid den følgende hverdag efter købsdatoen og modtage en refusion af det gebyr, du har betalt for din beskyttelse, så længe din indtjekningsdato er mindst 14 dage efter. Du kan finde oplysninger om de seneste gebyrer, der skal refunderes, på gebyrsiden i vores online-hjælpebibliotek på RCI.com eller ved at kontakte os.

Hvis du har tilføjet udvidet beskyttelse og ønsker at ændre eller annullere din BytteFerie, skal du give os besked senest kl. 17.00 LOKAL tid, mindst fem dage før din indtjekningsdato.

Udvidet beskyttelse giver dig ret til at få en kredit tilbage på din RCI-medlemskonto for den fulde bytteværdi eller de RCI-point, der blev brugt til at foretage bookingen, OG det byttegebyr, du betalte på bookingtidspunktet ("gendannet kredit").

Du har seks måneder fra datoen for annullering af den oprindelige booking af BytteFerien til at bruge en gendannet kredit på din konto. Gendannet kredit kan ikke refunderes kontant. Ingen gebyrer eller afgifter vil blive refunderet, herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelsesgebyrer eller eventuelle rejse- og/eller transportomkostninger i forbindelse med din booking.

En ombooket BytteFerie skal ligge inden for den gyldige periode for enten din deponerede uge eller de point, du brugte ved din oprindelige booking af BytteFerien.. Du skal være RCI-medlem på det tidspunkt, du rejser på en ombooket BytteFerie.

Udvidet beskyttelse gælder for ombookede Bytteferier for RCI Weeks- og RCI Points-medlemmer, men gælder ikke for EkstraFerier. For RCI Weeks betales der ét gebyr for hver BytteFerie-uge. For RCI Points skal der betales gebyrer baseret på varigheden af din ferie (1-6 overnatninger, 7 overnatninger eller 8 overnatninger eller mere). Du finder opdaterede priser på gebyrsiden i online-hjælpebiblioteket på RCI.com eller ved at kontakte os.

Udvidet beskyttelse kan ikke bruges til at beskytte andre betalinger i forbindelse med dit RCI-medlemskab, herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelsesgebyrer, bookinger hos netværkspartnere og eventuelle rejse- og transportomkostninger. Udvidet beskyttelse omfatter kun BytteFerier på en eller flere uger, der tilbydes af eller via RCI.

Udvidet beskyttelse giver dig ret til at ændre din booking. Udvidet beskyttelse er ikke en rejseforsikring, og RCI anbefaler kraftigt, at du sørger for at tegne en passende rejseforsikring for din BytteFerie.

Bortset fra hvor dette produkts vilkår specifikt afviger, gælder dine medlemsvilkår hos RCI fortsat (det gælder også, hvor det er relevant, reglerne for RCI Points-netværket og vores standardannulleringspolitik).

RCI forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår eller trække udvidet beskyttelse-produktet tilbage.

 

Deutsche

Bedingungen für den verbesserten Schutz
Der verbesserte Schutz schützt die Tauschkraft oder die RCI Points Ihrer Deponierung UND die Tauschgebühr, die Sie bei der Buchung für den Fall, dass Sie Ihre Tauschbuchung aus irgendeinem Grund ändern oder stornieren, bezahlt haben. Der verbesserte Schutz kann auf gültige Buchungen von Tauschurlauben mit Hin- und Rückreisedaten bis einschließlich 30.06.2022 angewendet werden.

Ein verbesserter Schutz kann bis zu 30 Tage ab dem Datum der Buchung Ihres Tauschurlaubs bei uns erworben werden, sofern das Kaufdatum mindestens 14 Tage vor dem Anreisedatum der Buchung liegt. Die aktuellen Preise für den verbesserten Schutz finden Sie auf der Gebührenseite in unserer Online-Hilfe. Sie können sich auch direkt an uns wenden.

Sie können Ihren verbesserten Schutz bis Geschäftsschluss am nächsten Werktag nach dem Tag des Kaufs kündigen und eine Rückerstattung der Gebühr erhalten, die Sie für den Schutz bezahlt haben, sofern das Kaufdatum mindestens 15 Tage vor dem Anreisedatum der Buchung liegt. Informationen zu den aktuellen erstattungsfähigen Gebühren finden Sie auf der Seite „Gebühren“ in unserer Online-Hilfe unter RCI.com. Sie können sich auch direkt an uns wenden.

Wenn Sie einen verbesserten Schutz hinzugefügt haben und Ihren Tauschurlaub ändern oder stornieren möchten, müssen Sie uns spätestens 17:00 Uhr ORTSZEIT mindestens fünf Tage vor dem Anreisedatum darüber informieren.

Der verbesserte Schutz berechtigt Sie dazu, eine Gutschrift über die gesamte Tauschkraft/die gesamten RCI Points, die für die Tauschbuchung verwendet wurden, UND die Tauschgebühr, die Sie bei der Buchung bezahlt haben („Erstattetes Guthaben“), auf Ihr RCI-Mitgliedskonto zu erhalten.

Sie haben ab dem Datum der Stornierung der ursprünglichen Tauschbuchung sechs Monate Zeit, um das Erstattete Guthaben für Ihr Konto zu verwenden. Erstattetes Guthaben kann nicht in bar erstattet werden. Es werden keine weiteren Gebühren erstattet; dies beinhaltet unter anderem Servicegebühren oder sonstige im Zusammenhang mit Ihrer Buchung stehenden Reise- und Transportkosten.

Umgebuchte Tauschurlaube müssen innerhalb des gültigen Zeitfensters für Ihre deponierte Woche oder die für Ihre ursprüngliche Buchung des Tauschurlaubs verwendeten Punkte liegen. Sie müssen zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie im Rahmen eines umgebuchten Tauschurlaubs reisen, ein RCI-Mitglied sein.

Der verbesserte Schutz gilt für Buchungen von Tauschurlauben für RCI Weeks und RCI Points, jedoch nicht für Extra-Urlaubsangebote. Für RCI Weeks ist eine einmalige Gebühr pro Tauschurlaubswoche zu entrichten. Für RCI Points basieren die Gebühren auf der Urlaubsdauer (1 bis 6 Übernachtungen, 7 Übernachtungen bzw. 8 oder mehr Übernachtungen). Aktuelle Preise finden Sie auf der Gebührenseite in der Online-Hilfe unter RCI.com. Sie können sich auch direkt an uns wenden.

Der verbesserte Schutz kann nicht verwendet werden, um andere Zahlungen im Zusammenhang mit Ihrer RCI-Mitgliedschaft abzusichern, dies beinhaltet unter anderem Servicegebühren, Buchungen bei Netzwerkpartnern sowie Reise- und Transportkosten. Der verbesserte Schutz deckt nur Tauschurlaube einzelner und aufeinanderfolgender Wochen, die von oder über RCI angeboten werden, ab.

Der verbesserte Schutz gibt Ihnen das Recht, Ihre Buchung zu ändern. Der verbesserte Schutz ist keine Reiseversicherung. Aus diesem Grund empfiehlt RCI ausdrücklich den Abschluss einer angemessenen Reiseversicherung für Ihren Tauschurlaub.

Sofernnicht spezifisch durch die Bedingungen dieses Produkts abgeändert, gelten Ihre Mitgliedschaftsbedingungen bei RCI (ggf. einschließlich der Bestimmungen des RCI Points-Netzwerks sowie unserer Standard-Stornierungsbedingungen) weiterhin.

RCI behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren bzw. Ihren verbesserten Schutz jederzeit zurückzuziehen.

 

Greek

Όροι και προϋποθέσεις βελτιωμένης προστασίας
Η βελτιωμένη προστασία προστατεύει τη Συναλλακτική δύναμη ή τους Πόντους RCI της Κατάθεσής σας ΚΑΙ την προμήθεια ανταλλαγής που καταβάλατε κατά τη στιγμή της κράτησης σε περίπτωση που τροποποιήσετε ή ακυρώσετε την κράτηση ανταλλαγής σας για οποιονδήποτε λόγο. Η βελτιωμένη προστασία μπορεί να εφαρμοστεί σε έγκυρες κρατήσεις ανταλλαγής με ημερομηνίες ταξιδιού επιστροφής έως και τις 30.06.2022.

Μπορείτε να αγοράσετε τη βελτιωμένη προστασία έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία κράτησης της ανταλλαγής σας, εφόσον η ημερομηνία αγοράς είναι τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης (check-in) της συγκεκριμένης κράτησης. Για τις πιο πρόσφατες τιμές βελτιωμένης προστασίας, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη βοήθειας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη βελτιωμένη προστασία σας μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημέρα αγοράς και να λάβετε επιστροφή του ποσού που καταβάλατε για την προστασία σας, εφόσον η ημερομηνία άφιξης (check-in) της ανταλλαγής σας απέχει περισσότερο από 14 ημέρες. Για πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία κόστη που πρέπει να επιστραφούν, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη βοήθειας στη διεύθυνση RCI.com ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν έχετε προσθέσει βελτιωμένη προστασία και επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την ανταλλαγή διακοπών σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε το αργότερο έως τις 17.00 ΤΟΠΙΚH ώρα, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξής σας (check-in).

Η βελτιωμένη προστασία σάς δίνει το δικαίωμα να λάβετε πίστωση στο λογαριασμό μέλους σας στη RCI για το πλήρες ποσό της Συναλλακτικής δύναμης ή των Πόντων της RCI που χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την κράτηση ανταλλαγής ΚΑΙ για την προμήθεια ανταλλαγής που καταβάλατε κατά τη στιγμή της κράτησης («Ανακτηθείσα πίστωση»).

Έχετε έξι μήνες από την ημερομηνία ακύρωσης της αρχικής κράτησης ανταλλαγής για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Ανακτηθείσα πίστωση στο λογαριασμό σας. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε μετρητά για τις Ανακτηθείσες πιστώσεις. Δεν θα σας επιστραφούν άλλα κόστη ή χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των τελών συντήρησης ή άλλου κόστους ταξιδιού ή/και μεταφοράς που σχετίζεται με την κράτησή σας.

Η επανακράτηση της ανταλλαγής διακοπών πρέπει να πραγματοποιείται εντός της έγκυρης χρονικής περιόδου είτε της κατατεθειμένης εβδομάδας σας είτε των πόντων που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική κράτηση της ανταλλαγής σας. Πρέπει να είστε μέλος της RCI τη στιγμή που ταξιδεύετε για κάθε ανταλλαγή διακοπών για την οποία έχετε κάνει επανακράτηση.

Η βελτιωμένη προστασία ισχύει για κρατήσεις ανταλλαγής για το πρόγραμμα Weeks και το πρόγραμμα Points της RCI, αλλά δεν ισχύει για επιπλέον διακοπές. Για το πρόγραμμα Weeks της RCI, καταβάλλεται μία προμήθεια για κάθε εβδομάδα ανταλλαγής. Για το πρόγραμμα Points της RCI, οι χρεώσεις είναι πληρωτέες με βάση τη διάρκεια των διακοπών σας (1-6 διανυκτερεύσεις, 7 διανυκτερεύσεις ή 8 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις). Για τις ενημερωμένες τιμές, ανατρέξτε στη σελίδα χρεώσεων στην ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη βοήθειας στη διεύθυνση RCI.com ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Η βελτιωμένη προστασία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία άλλων πληρωμών που σχετίζονται με τη συνδρομή σας στην RCI, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τελών συντήρησης, των κρατήσεων συνεργατών δικτύου και τυχόν εξόδων μετακίνησης και μεταφοράς. Η βελτιωμένη προστασία καλύπτει ανταλλαγές μίας εβδομάδας και πολλών εβδομάδων που προσφέρονται μόνο από ή μέσω της RCI.

Η βελτιωμένη προστασία σάς παρέχει το δικαίωμα να τροποποιείτε την κράτησή σας. Η βελτιωμένη προστασία δεν είναι προϊόν ταξιδιωτικής ασφάλισης και η RCI συνιστά εντόνως να έχετε επαρκή ταξιδιωτική ασφάλιση για την ανταλλαγή διακοπών σας.

Εκτός όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό στους όρους αυτού του προϊόντος, οι όροι συνδρομής σας με την RCI (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανονισμών του Δικτύου Points της RCI και της τυπικής πολιτικής ακυρώσεών μας) θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Η RCI διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους ή να αποσύρει το προϊόν της βελτιωμένης προστασίας ανά πάσα στιγμή.

 

Middle East


شروط الحماية المعززة وأحكامها
تعمل الحماية المعززة على حماية القوة التبادلية أو نقاط RCI في إيداعك ورسوم التبادل التي قمت بدفعها عند الحجز في حال قررت تعديل حجز التبادل الخاص بك أو إلغاءه لأي سبب كان. ويمكن تطبيق الحماية المعززة على حجوزات التبادل المؤهلة لتي تتضمن رحلات عودة حتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ضمنًا.


ويمكن شراء الحماية المعززة خلال فترة تصل إلى ٣٠ يومًا من إجراء حجز التبادل معنا، على أن يكون تاريخ الشراء يسبق تاريخ تسجيل الوصول في هذا الحجز بـ ١٤ يومًا على الأقل. للاطّلاع على أحدث أسعار الحماية المعززة، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على الإنترنت أو الاتصال بنا.


يمكنك إلغاء الحماية المعززة بحلول نهاية دوام العمل في يوم العمل الذي يلي تاريخ الشراء لكي تتمكن من استرداد الرسوم التي دفعتها مقابل هذه الحماية، بشرط أن يكون تاريخ تسجيل الوصول على بعد ١٤ يومًا على الأقل. لمزيد من المعلومات عن آخر الرسوم الواجب ردّها، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على موقع RCI.com أو الاتصال بنا.


في حال أضفت حمايةً معززةً وترغب في تعديل عطلة التبادل الخاصة بك أو إلغائها، يتعين عليك إشعارنا بذلك قبل الساعة ١٧.٠٠ في التوقيت المحلي وقبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ تسجيل الوصول.


في حال أضفت حمايةً معززةً وترغب في تعديل عطلة التبادل الخاصة بك أو إلغائها، يتعين عليك إشعارنا بذلك قبل الساعة ١٧.٠٠ في التوقيت المحلي وقبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ تسجيل الوصول.


يمكنك استخدام أي رصيد مستعاد في حسابك خلال فترة ستة أشهر بدءًا من تاريخ إلغاء حجز التبادل الأصلي. لا يمكن استبدال الرصيد المستعاد بالنقود. لن يتم استرداد أي رسوم أخرى، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الصيانة أو أي تكاليف سفر و/أو نقل تتعلق بحجزك.


يتعين أن تقع عطلات التبادل المُعاد حجزها ضمن إطار صلاحية إما أسبوع إيداعك أو النقاط المستخدمة لإجراء حجز التبادل الأصلي. ويتعين عليك أن تكون عضوًا في RCI عند السفر في عطلة تبادل مُعاد حجزها.


تُطبق الحماية المعززة على حجوزات التبادل ضمن برنامج RCI Weeks وRCI Points، لكنها لا تُطبق على العطلات الإضافية. بالنسبة إلى RCI Weeks، يتم دفع رسم واحد لكل أسبوع تبادل. أما بالنسبة إلى RCI Points، فيتم دفع الرسوم وفقًا لمدة عطلتك (١-٦ ليالي أو ٧ ليالي أو ٨ ليالي أو أكثر). للاطّلاع على أحدث الأسعار، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على موقع RCI.com أو الاتصال بنا.


تُطبق الحماية المعززة على حجوزات التبادل ضمن برنامج RCI Weeks وRCI Points، لكنها لا تُطبق على العطلات الإضافية. بالنسبة إلى RCI Weeks، يتم دفع رسم واحد لكل أسبوع تبادل. أما بالنسبة إلى RCI Points، فيتم دفع الرسوم وفقًا لمدة عطلتك (١-٦ ليالي أو ٧ ليالي أو ٨ ليالي أو أكثر). للاطّلاع على أحدث الأسعار، يرجى مراجعة صفحة الرسوم في مكتبة المساعدة على موقع RCI.com أو الاتصال بنا.


تمنحك الحماية المعززة الحق في تعديل حجزك. إن الحماية المعززة ليست تأمين سفر وتوصي شركة RCI بشدة بضرورة شراء تأمين سفر مناسب لتغطية عطلة التبادل.


ما لم تختلف أحكام هذا المنتج على وجه التحديد، تطبق شروط عضويتك مع RCI (بما في ذلك قواعد شبكة RCI Points وسياسة الإلغاء القياسية)، حيثما يسري ذلك.


وتحتفظ شركة RCI بحق تغيير هذه الأحكام أو تعديلها أو سحب منتج الحماية المعززة في أي وقت.

 

Enhanced Protection Terms and Conditions
Enhanced protection protects the Trading Power or RCI Points of your Deposit AND the exchange fee you paid at the time of booking in the event you modify or cancel your exchange booking for any reason. Enhanced protection can be applied to eligible exchange bookings with return travel dates up to and including 30.06.2022.

Enhanced protection may be purchased up to 30 days from the date you make your exchange booking with us as long as the date of purchase is at least 14 days before the check-in date of that booking. For the latest enhanced protection pricing, please see the fees page within our online Help Library or contact us.

You may cancel your enhanced protection up to the close of business the following working day after the day of purchase and receive a refund of the fee you paid for your protection, as long as your exchange check-in date is more than 14 days away. For information on the latest fees to be refunded, please see the fees page within our online Help Library on RCI.com or contact us.

If you have added enhanced protection, and wish to modify or cancel your exchange holiday, you must notify us no later than 17.00 LOCAL time, at least five days prior to your check-in date.

Enhanced protection entitles you to receive a credit back onto your RCI member account of the full Trading Power or RCI Points used to make the exchange booking AND the exchange fee you paid at the time of booking (“Restored Credit”).

You have six months from the date of cancellation of the original exchange booking to use any Restored Credit on your account. Restored Credits cannot be refunded in cash. No other fees or charges will be refunded including, without limitation, maintenance fees or any travel and/or transport costs associated with your booking.

Rebooked exchange holidays must be within the valid window of either your deposited week or points used for your original exchange booking. You must be an RCI member at the time you travel on any rebooked exchange holiday.

Enhanced protection applies to exchange bookings for RCI Weeks and RCI Points but does not apply to extra holidays. For RCI Weeks, one fee is payable for each exchange week. For RCI Points, fees are payable based on the duration of your holiday (1-6 nights, 7 nights, or 8 or more nights). For up to date pricing please see the fees page within the online Help Library on RCI.com or contact us.

Enhanced protection cannot be used to protect other payments relating to your RCI membership including, but not limited to, maintenance fees, network partner bookings and any travel and transport costs. Enhanced protection covers single and multi-week exchanges only offered by or through RCI.

Enhanced protection provides you with the right to modify your booking. Enhanced protection is not a travel insurance product and RCI strongly recommends that you have adequate travel insurance for your exchange holiday.

Except where specifically varied by the terms of this product, your terms of membership with RCI (including, where applicable the rules of the RCI Points Network Rules and our standard cancellation policy) continue to apply.

RCI reserves the right to alter or amend these terms or to withdraw the enhanced protection product at any time.

 

Espana

Términos y condiciones de la protección mejorada
En caso de que modifique o cancele su reserva de intercambio por cualquier motivo, la protección mejorada protege el Poder Negociador o los RCI Points de su depósito Y la cuota de intercambio que abonó en el momento de la reserva. Se puede aplicar una protección mejorada a las reservas de intercambio que cumplan los requisitos con fechas de regreso del viaje hasta el 30/06/2022, inclusive.

Se puede adquirir una protección mejorada hasta 30 días a partir de la fecha en que realice su reserva de intercambio con nosotros, siempre que la fecha de compra sea al menos 14 días antes de la fecha de check-in de dicha reserva. Para consultar los precios más recientes de la protección mejorada, vaya a la página de tarifas de nuestra Biblioteca de ayuda en línea o póngase en contacto con nosotros.

Puede cancelar su protección mejorada hasta el fin de la jornada laboral del día siguiente a la compra y recibir un reembolso de la cuota que pagó por esta, siempre y cuando queden más de 14 días para la fecha de check-in del intercambio. Para obtener información actualizada sobre las cuotas que estamos reembolsando, consulte la página de tarifas de nuestra Biblioteca de ayuda en línea en RCI.com o póngase en contacto con nosotros.

Si ha añadido una protección mejorada y desea modificar o cancelar su intercambio de vacaciones, deberá notificarnos antes de las 17:00 h (hora local) al menos cinco días antes de la fecha de check-in.

La protección mejorada le da derecho a recibir un crédito en su cuenta de miembro de RCI por valor de todo el Poder Negociador o los RCI Points utilizados para realizar la reserva de intercambio Y la cuota de intercambio que pagó al hacer la reserva («Crédito restablecido»).

Dispone de seis meses a partir de la fecha de cancelación de la reserva de intercambio original para utilizar cualquier Crédito restablecido que haya en su cuenta. Los Créditos restablecidos no se pueden reembolsar en efectivo. No se reembolsará ningún otro cargo ni cuota, incluyendo, con carácter no limitativo, las cuotas de mantenimiento y cualquier coste de transporte o de viaje asociados con su reserva.

Las nuevas reservas de intercambio de vacaciones deben realizarse dentro del periodo válido de la semana depositada o de los puntos que se utilizaron originalmente para la reserva de intercambio. Debe ser socio de RCI para viajar con cualquier reserva de intercambio de vacaciones que se haya modificado.

La protección mejorada se aplica a las reservas de intercambio de RCI Weeks y RCI Points, pero no se aplica a las vacaciones extra. En el caso de RCI Weeks, se pagará una única cuota por cada semana de intercambio. En el caso de RCI Points, el importe de las tasas se calcula en función de la duración de sus vacaciones (de 1 a 6 noches, 7 noches u 8 o más noches). Para consultar los precios actualizados, diríjase a la página de cuotas de la Biblioteca de ayuda en línea en RCI.com o póngase en contacto con nosotros.

La protección mejorada no se puede utilizar para proteger otros pagos relacionados con su inscripción a RCI, incluidos, entre otros, las cuotas de mantenimiento, las reservas de empresas asociadas de la red y cualquier gasto de desplazamiento y transporte. La protección mejorada cubre exclusivamente intercambios individuales y de varias semanas ofrecidos por o a través de RCI.

La protección mejorada le da derecho a modificar su reserva. La protección mejorada no constituye, en ningún caso, un seguro de viaje. RCI le recomienda que contrate, además, un seguro de viaje adecuado para su intercambio de vacaciones.

Excepto si se especifica de otro modo en los términos de este producto, se siguen aplicando los términos de su inscripción con RCI (incluidas, cuando sean aplicables, las Normas de la red de RCI Points y nuestra política de cancelación estándar).

RCI se reserva el derecho a alterar o modificar los presentes términos, o a retirar el producto de protección mejorada en cualquier momento.

 

Suomi

Lisäturvan ehdot
Lisäturva suojaa talletuksesi vaihtoarvoa tai RCIPoints -pisteitä JA varaushetkellä maksamaasi vaihtomaksua, jos teet muutoksia vaihtolomaasi tai peruutat sen mistä tahansa syystä. Lisäturvaa voidaan soveltaa tietyt ehdot täyttäviin vaihtolomavarauksiin, joiden paluupäivä on viimeistään 30.06.2022.

Lisäturvan voi ostaa 30 päivän kuluessa vaihtoloman varauspäivästä, kunhan ostopäivästä on vähintään 14 päivää varatun loman saapumispäivään. Lisäturvan ajantasaiset hintatiedot saat verkkosivujemme ohjekirjastosta maksujen tietosivulta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Voit peruuttaa lisäturvan ostopäivää seuraavan työpäivän päättymiseen asti, kunhan varaamasi vaihtoloman saapumispäivä on yli 14 päivän päässä. Tällöin sinulle hyvitetään lisäturvasta maksamasi maksu. Ajantasaiset tiedot hyvitettävistä maksuista saat ohjekirjastosta maksujen tietosivulta osoitteesta RCI.com tai ottamalla meihin yhteyttä.

Jos olet ostanut lisäturvan ja haluat tehdä vaihtolomaasi muutoksia tai peruuttaa sen, ilmoita meille asiasta vähintään viisi päivää ennen saapumispäivää viimeistään kello 17.00 PAIKALLISTA aikaa.

Jos olet ostanut lisäturvan, RCI-jäsentilillesi hyvitetään vaihtoloman varaamiseen käyttämäsi vaihtoarvo tai RCI Points -pisteet kokonaisuudessaan SEKÄ varauksen yhteydessä maksamasi vaihtomaksu ("palautettu saldo").

Sinulla on alkuperäisen vaihtolomavarauksen peruutuksesta alkaen kuusi kuukautta aikaa käyttää tilillesi palautettua saldoa. Palautettua saldoa ei hyvitetä käteisenä. Emme palauta hoitovastikkeita, varaukseen liittyviä matka- ja/tai kuljetuskuluja emmekä muita maksuja tai veloituksia.

Uudelleen varatun vaihtoloman on vastattava joko varaukseen käytettyä talletettua viikkoa tai pisteitä. Sinun on oltava RCI:n jäsen, kun lähdet uudelleen varaamasi lomalle.

Lisäturva koskee RCI Weeks- ja RCI Points -vaihtolomavarauksia mutta ei lisälomia. RCI Weeks -lomista veloitamme yhden maksun kultakin vaihtolomaviikolta. RCI Points -lomista veloitamme maksun loman keston perusteella (1–6 vuorokautta, 7 vuorokautta, 8 vuorokautta tai yli). Ajantasaiset hintatiedot saat ohjekirjastosta maksujen tietosivulta osoitteesta RCI.com tai ottamalla meihin yhteyttä.

Lisäturvalla ei voi suojata muita RCI-jäsenyyteen liittyviä maksuja, kuten hoitovastikkeita, yhteistyökumppaneiltamme tehtyjä varauksia ja matka- ja kuljetuskustannuksia. Lisäturva kattaa vain RCI:n tarjoamat tai RCI:n kautta tarjotut yhden tai useamman viikon vaihtolomat.

Lisäturvan ansiosta voit tehdä muutoksia varaukseesi. Lisäturva ei ole matkavakuutustuote, ja RCI suosittelee erityisesti, että otat riittävän matkavakuutuksen vaihtolomaasi varten.

Lukuun ottamatta tämän tuotteen ehtoihin liittyviä poikkeuksia RCI-jäsenyysehtoja (mukaan luettuna tarvittaessa RCI Points -verkoston säännöt ja tavalliset peruutusehdot) sovelletaan edelleen.

RCI varaa oikeuden muuttaa tai korjata näitä ehtoja tai peruuttaa lisäturvatuotteen milloin tahansa.

 

Français

Conditions générales relatives à la Protection renforcée
La Protection renforcée protège la Valeur d’échange/les RCI Points de votre Dépôt ET les frais d’échange que vous avez réglés lors de la réservation en cas de modification ou d’annulation de votre réservation de Vacances en échange pour quelque raison que ce soit. La Protection renforcée peut être appliquée aux réservations de Vacances en échange éligibles dont la date de retour est fixée au 30/06/2022 au plus tard.

La Protection renforcée peut être souscrite jusqu’à 30 jours après avoir réservé vos Vacances en échange avec RCI, à condition que la souscription s’effectue au moins 14 jours avant la date d’arrivée prévue pour cette réservation. Pour connaître les derniers tarifs de la Protection renforcée, consultez la page des tarifs dans la section d’aide en ligne ou contactez-nous.

Vous pouvez annuler votre Protection renforcée jusqu’à la fermeture des bureaux le jour ouvrable suivant la date de souscription et vous faire rembourser les frais que vous avez réglés, à condition que la date d’arrivée de vos Vacances en échange soit prévue pour dans plus de 14 jours. Pour en savoir plus sur les derniers frais à rembourser, consultez la page des frais dans notre section d’aide en ligne sur RCI.com ou contactez-nous.

Si vous avez souscrit à la Protection renforcée et que vous souhaitez modifier ou annuler vos Vacances en échange, vous devez nous en informer au plus tard à 17 h (heure locale), au moins cinq jours avant votre date d’arrivée.

La Protection renforcée vous permet de recevoir un crédit sur votre compte d’adhérent RCI équivalent à la totalité de la Valeur d’échange ou des RCI Points utilisés pour effectuer la réservation de Vacances en échange ET les frais d’échange que vous avez réglés au moment de la réservation (« Crédit restauré »).

Vous disposez de six mois à compter de la date d’annulation de la réservation de Vacances en échange initiale pour utiliser tout Crédit restauré sur votre compte. Les Crédits restaurés ne peuvent pas être remboursés en espèces. Aucuns autres frais ne seront remboursés y compris, sans s’y limiter, les frais de maintenance et les frais de déplacement et/ou de transport associés à votre réservation.

Toute nouvelle réservation de Vacances en échange doit être effectuée dans la période de validité, soit de la semaine déposée, soit des points utilisés pour effectuer la réservation de Vacances en échange initiale. Vous devez être adhérent(e) RCI au moment de votre voyage ou de toute nouvelle réservation de Vacances en échange.

La Protection renforcée s’applique aux réservations de Vacances en échange RCI Weeks et RCI Points, mais ne s’applique pas aux Vacances supplémentaires. Concernant le programme RCI Weeks, les frais sont à régler pour chaque semaine de Vacances en échange. Concernant le programme RCI Points, les frais sont à régler sur la base de la durée de votre séjour (1-6 nuits, 7 nuits, 8 nuits ou plus). Pour connaître les tarifs les plus récents, consultez la page des tarifs dans la section d’aide en ligne ou contactez-nous.

La Protection renforcée ne peut pas être utilisée pour protéger d’autres paiements relatifs à votre adhésion RCI, y compris, mais sans s’y limiter, les frais de maintenance, les réservations auprès de partenaires du réseau et les frais de déplacement et de transport. La Protection renforcée couvre les Vacances en échange d’une ou plusieurs semaines proposées uniquement par ou via RCI.

La Protection renforcée vous donne le droit de modifier votre réservation. La Protection renforcée ne peut en aucun cas se substituer à une assurance voyage et RCI vous recommande de souscrire une assurance voyage adéquate pour vos Vacances en échange.

Les conditions d’adhésion à RCI (y compris, le cas échéant, les prérogatives du Règlement du réseau de RCI Points et notre Politique d’annulation standard) continuent de s’appliquer, excepté là où les conditions spécifiques du présent produit les modifient.

RCI se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales ou d’interrompre la Protection renforcée à tout moment.

 

Magyar

A fokozott védelem feltételei
A fokozott védelem megvédi deponálásának csereértékét vagy RCI pontjait, VALAMINT a foglalás időpontjában fizetett cseredíjat abban az esetben, ha bármilyen okból módosítja vagy lemondja a cserefoglalását. A fokozott védelem azon jogosult cserefoglalásokra érvényes, amelyek visszaútja legfeljebb 2022. június 30-án esik.

A fokozott védelem a cserefoglalás elvégzésének dátumától számított legfeljebb 30 napig vásárolható meg, amennyiben a vásárlás dátuma legalább 14 nappal a foglaláshoz tartozó bejelentkezési dátum előttre esik. A fokozott védelem legfrissebb árait az online Súgókönyvtárunk díjak oldalán találja, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ez ügyben!

A fokozott védelmet a megvásárlás napját követő munkanap nyitvatartási idejének végéig lemondhatja, és amennyiben a csere bejelentkezési dátuma több mint 14 nap múlva van, visszatérítjük a védelméért fizetett díjat. A visszatérítendő díjak legfrissebb összegéről az RCI.com-on az online Súgókönyvtár díjak oldalán talál információkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ez ügyben!

Ha hozzáadta a fokozott védelmet, és módosítani vagy törölni kívánja a csereüdülését, akkor legalább öt nappal a bejelentkezési dátum előtt, legkésőbb HELYI IDŐ SZERINT 17.00 óráig értesítenie kell erről minket!

A fokozott védelem feljogosítja Önt arra, hogy jóváírjuk RCI tagsági fiókjában a cserefoglaláshoz használt összes RCI pontot vagy teljes csereértéket, VALAMINT a foglalás időpontjában kifizetett cseredíjat („visszautalt jóváírás”).

Az eredeti cserefoglalás lemondásának napjától számítva hat hónap áll rendelkezésére a fiókjába visszautalt jóváírás felhasználására. A visszautalt jóváírások nem téríthetők vissza készpénzben. Semmilyen egyéb díj vagy költség – beleértve, de nem kizárólagosan a karbantartási díjakat vagy a foglalással kapcsolatos bármilyen utazási és/vagy szállítási költséget – nem téríthető vissza.

Az újrafoglalt csereüdüléseknek a deponált hét vagy az eredeti csereüdülés foglalásához felhasznált pontok érvényességi időszakán belül kell lennie. Amikor elutazik egy újrafoglalt csereüdülésre, Önnek RCI tagnak kell lennie.

A fokozott védelem az RCI Weeks és RCI Points cserefoglalásokra vonatkozik, de nem vonatkozik a Plusz üdülésekre. RCI Weeks esetében minden egyes cserehétért egy díj fizetendő. Az RCI Points esetében a díjak az üdülés hossza alapján fizetendők (1–6 éjszaka, 7 éjszaka, illetve 8 vagy több éjszaka). A díjak legfrissebb összegéről az RCI.com-on az online Súgókönyvtárunk díjak oldalán talál információkat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot ez ügyben!

A fokozott védelem nem használható fel az RCI tagsággal kapcsolatos egyéb befizetések védelmére, beleértve, de nem kizárólagosan a karbantartási díjakat, a hálózati partnereknél való foglalásokat, valamint az utazási és szállítási költségeket. A fokozott védelem kizárólag az RCI által vagy azon keresztül kínált egy- és többhetes cserékre vonatkozik.

A fokozott védelemmel Ön jogosult a foglalás módosítására. A fokozott védelem nem utazási biztosítás, ezért az RCI kifejezetten ajánlja Önnek, hogy csereüdülésére kössön megfelelő utazási biztosítást.

Ha a termék feltételi kifejezetten másként nem rendelkeznek, az Ön RCI tagságára vonatkozó feltételek (adott esetben beleértve az RCI Points hálózati szabályait és normál lemondási szabályzatunkat) továbbra is érvényben maradnak.

Az RCI fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy megváltoztassa ezen feltételeket, vagy visszavonja a fokozott védelem terméket.

 

Italiano

Termini e condizioni della protezione avanzata
La protezione avanzata protegge il Potere di Scambio o gli RCI Points del Suo deposito E la quota di scambio che ha pagato al momento della prenotazione, nel caso in cui modifichi o annulli la Sua prenotazione dello scambio per qualsiasi motivo. La protezione avanzata può essere applicata alle prenotazioni di scambi idonee con date di ritorno fino al 30/06/2022 incluso.

La protezione avanzata può essere acquistata fino a 30 giorni successivi alla data in cui ha effettuato la Sua prenotazione dello scambio con noi, a condizione che la data di acquisto risalga ad almeno 14 giorni prima della data di check-in di quella prenotazione. Per conoscere i prezzi più recenti della protezione avanzata, consulti la pagina delle quote nella nostra raccolta Guide online o ci contatti.

Le è consentito annullare la protezione avanzata fino al termine del giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisto e ricevere un rimborso dell'importo pagato per la protezione, a condizione che la data di check-in dello scambio sia prevista oltre i 14 giorni successivi. Per informazioni sulle tariffe di rimborso più recenti, consulti la pagina delle quote all'interno della nostra raccolta Guida online su RCI.com o ci contatti.

Se ha aggiunto una protezione avanzata e desidera modificare o annullare il Suo Scambio Vacanze, deve comunicarcelo entro e non oltre le 17.00 ora locale, almeno cinque giorni prima della data di check-in.

La protezione avanzata Le dà diritto a ottenere un rimborso di credito sul Suo conto socio RCI dell'intero Potere di Scambio o degli RCI Points utilizzati per effettuare la prenotazione dello scambio E della quota di scambio pagata al momento della prenotazione ("Credito ripristinato").

Ha a disposizione sei mesi dalla data di cancellazione della prenotazione dello scambio originale per utilizzare qualsiasi Credito ripristinato sul Suo conto. I Crediti ripristinati non possono essere rimborsati in contanti. Non verranno rimborsate altre quote o spese, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di gestione e qualsiasi spesa di viaggio e/o trasporto associata alla Sua prenotazione.

Gli Scambi Vacanze prenotati nuovamente devono rientrare nel periodo di validità della settimana depositata o dei punti utilizzati per la prenotazione dello scambio iniziale. È necessario essere socio RCI al momento del viaggio di qualsiasi Scambio Vacanza riprogrammato.

La protezione avanzata si applica alle prenotazioni di scambi per RCI Weeks e RCI Points, ma non si applica alle Vacanze Extra. Per RCI Weeks, una quota è dovuta per ogni settimana di scambio. Per RCI Points, le quote sono dovute in base alla durata della vacanza (1-6 notti, 7 notti oppure 8 o più notti). Per informazioni aggiornate sui prezzi, consulti la pagina delle quote all'interno della raccolta Guide online su RCI.com oppure ci contatti.

La protezione avanzata non può essere utilizzata per proteggere altri pagamenti relativi al Suo conto RCI, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prenotazioni con partner di rete e qualsiasi costo di viaggio e trasporto. La protezione avanzata copre unicamente i singoli scambi e gli scambi di più settimane offerti da o tramite RCI.

La protezione avanzata Le offre il diritto di modificare la prenotazione. Non si tratta di un'assicurazione di viaggio, pertanto RCI consiglia vivamente di dotarsi di un'adeguata assicurazione di viaggio per gli Scambi Vacanze.

Eccetto ove specificamente indicato dai termini di questo prodotto, i termini di iscrizione con RCI (comprese, ove applicabile, le Regole della Rete RCI Points e la nostra politica di annullamento standard) rimangono validi.

RCI si riserva il diritto di variare o modificare questi termini o di ritirare il prodotto protezione avanzata in qualsiasi momento.

 

Nederlands

Algemene voorwaarden voor uitgebreide bescherming
Uitgebreide bescherming beschermt de ruilkracht of RCI-punten van uw deponering EN de ruilkosten die u hebt betaald op het moment van boeken in het geval dat u uw ruilvakantieboeking om welke reden dan ook wijzigt of annuleert. Uitgebreide bescherming kan worden toegepast op in aanmerking komende ruilvakantieboekingen met een reisdatum tot en met 30 juni 2022.

Uitgebreide bescherming kan worden gekocht tot 30 dagen na de datum waarop u uw ruilvakantie bij ons hebt geboekt, zolang de aankoopdatum ten minste 14 dagen voor de incheckdatum van die boeking ligt. Om de nieuwste tarieven voor uitgebreide bescherming te zien, kunt u onze pagina met tarieven in onze online help-bibliotheek raadplegen of contact met ons opnemen.

U kunt uw uitgebreide bescherming tot het einde van de werkdag na de dag van aankoop annuleren en de betaalde kosten voor uw bescherming terugkrijgen zolang de incheckdatum van uw ruilvakantie meer dan 14 dagen in de toekomst ligt. Voor informatie over de meest recente kosten die kunnen worden terugbetaald, kunt u de pagina met tarieven in onze online help-bibliotheek op RCI.com raadplegen of contact met ons opnemen.

Als u uitgebreide bescherming hebt toegevoegd en uw inruilvakantie wilt wijzigen of annuleren, dient u ons daar uiterlijk vijf dagen voor uw incheckdatum, voor 17:00 uur lokale tijd van op de hoogte te stellen.

Uitgebreide bescherming geeft u het recht om een tegoed terug op uw RCI-ledenaccount te ontvangen ter waarde van uw volledige ruilkracht of de voor de ruilvakantieboeking gebruikte RCI-punten EN de ruilkosten die u bij het boeken hebt betaald (“hersteld tegoed").

U hebt vanaf de datum van annulering van de oorspronkelijke ruilvakantieboeking zes maanden de tijd om het herstelde tegoed in uw account te gebruiken. Hersteld tegoed kan niet in contanten worden terugbetaald. Er worden geen andere kosten of toeslagen terugbetaald, inclusief onderhoudskosten of reis- en/of transportkosten die aan uw boeking zijn gekoppeld.

Omgeboekte ruilvakanties moeten binnen het geldige tijdsbestek van de gedeponeerde week of punten vallen die voor de oorspronkelijke ruilvakantieboeking zijn gebruikt. U moet RCI-lid zijn op het moment dat u op een omgeboekte ruilvakantie gaat.

Uitgebreide bescherming is van toepassing op ruilvakantieboekingen voor RCI Weeks en RCI Points, maar is niet van toepassing op Extra Vakanties. Voor RCI Weeks moet voor elke ruilweek een vergoeding worden betaald. Voor RCI Points zijn de te betalen kosten gebaseerd op de duur van uw vakantie (1-6 nachten, 7 nachten, of 8 of meer nachten). Raadpleeg voor de actuele prijzen de pagina met tarieven in de online help-bibliotheek op RCI.com of neem contact met ons op.

Uitgebreide bescherming kan niet worden gebruikt om andere betalingen met betrekking tot uw RCI-lidmaatschap te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderhoudskosten, netwerkpartnerboekingen en reis- en transportkosten. Uitgebreide bescherming geldt alleen voor ruilvakanties van één of meerdere weken die door of via RCI worden aangeboden.

Uitgebreide bescherming biedt u het recht om uw boeking te wijzigen. Uitgebreide bescherming is geen reisverzekering en RCI beveelt ten zeerste aan dat u voor uw vakantie een toereikende reisverzekering hebt.

Behalve waar deze uitdrukkelijk afwijken van de voorwaarden voor dit product, blijven de RCI-lidmaatschapsvoorwaarden (inclusief indien van toepassing het reglement van het RCI Points Network en ons standaard annuleringsbeleid) van toepassing.

RCI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen of om de uitgebreide bescherming als product terug te trekken.

 

Português

Termos e condições de proteção melhorada
A proteção melhorada protege o Poder de Troca ou RCI Points do seu Depósito E a taxa de troca que pagou no momento da reserva, caso modifique ou cancele a sua reserva de troca por qualquer motivo. A proteção melhorada pode ser aplicada a reservas de trocas elegíveis com datas de viagens até 30/06/2022, inclusive.

A proteção melhorada pode ser adquirida até 30 dias a partir da data em que efetua a sua reserva de troca connosco, desde que a data de compra seja de, pelo menos, 14 dias antes da data de check-in dessa reserva. Para consultar os mais recentes preços da proteção melhorada, consulte a página de taxas na nossa Biblioteca de Ajuda online ou entre em contacto connosco.

Pode cancelar a sua proteção melhorada até à hora de encerramento no dia útil seguinte após o dia da compra e receber um reembolso da taxa paga pela sua proteção, desde que a data de check-in da troca tenha uma diferença de mais de 14 dias. Para obter informações sobre as taxas mais recentes a serem reembolsadas, consulte a página de taxas na nossa Biblioteca de Ajuda online em RCI.com ou entre em contacto connosco.

Se tiver adicionado proteção melhorada e pretender modificar ou cancelar as suas Trocas de Férias, deve notificar-nos, no máximo até às 17:00 horas LOCAIS, pelo menos cinco dias antes da data de check-in.

A proteção melhorada permite-lhe receber um crédito na sua conta de Membro do RCI do Poder de Troca total ou RCI Points utilizados para efetuar a reserva de troca E a taxa de troca que pagou no momento da reserva ("Crédito Restaurado").

Tem até seis meses a partir da data de cancelamento da reserva original de troca para usar qualquer Crédito Restaurado na sua conta. Os Créditos Restaurados não podem ser reembolsados em dinheiro. Não serão reembolsadas quaisquer taxas ou despesas incluindo, sem limitação, taxas de manutenção, ou quaisquer custos de viagens e/ou transporte associados à sua reserva.

A Troca de Férias com nova reserva tem de decorrer dentro do período válido da sua semana depositada ou dos pontos utilizados para trocar a sua reserva original. Tem de ser Membro do RCI no momento da viagem em quaisquer Trocas de Férias reservadas.

A proteção melhorada aplica-se a reservas de trocas para RCI Weeks e RCI Points, mas não se aplica a Férias Extra. Para RCI Weeks, é cobrada uma taxa por cada semana de troca. Para RCI Points, as taxas são pagas com base na duração das suas férias (1-6 noites, 7 noites, 8 ou mais noites). Para consultar os preços atualizados, consulte a página de taxas na Biblioteca de Ajuda on-line em RCI.com ou entre em contacto connosco.

A proteção melhorada não pode ser utilizada para proteger outros pagamentos relacionados com a sua Inscrição no RCI, incluindo, mas não se limitando a, taxas de manutenção, reservas de parceiros de rede e quaisquer custos de viagem e transporte. A proteção melhorada abrange apenas trocas de uma ou várias semanas oferecidas pelo RCI ou através deste.

A proteção melhorada proporciona-lhe o direito de modificar a sua reserva. A proteção melhorada não é um produto de seguro de viagem e o RCI recomenda vivamente que tenha um seguro de viagem adequado para a sua Troca de Férias.

Exceto nos casos em que os termos deste produto variem especificamente, as suas condições de inscrição no RCI (incluindo, quando aplicável, as Regras de RCI Points Network e a nossa Política de Cancelamento normal) continuam a ser aplicáveis.

O RCI reserva-se o direito de alterar ou corrigir estes termos ou de retirar o produto de proteção melhorada qualquer momento.

 

Русский

Положения и условия улучшенной защиты
Улучшенная защита позволяет защитить депонированный обменный потенциал или очки RCI, А ТАКЖЕ сбор за обмен недель, уплаченный при бронировании, в случае изменения или отмены бронирования обмена отдыхом по любой причине. Улучшенная защита может быть применена к соответствующим бронированиям обмена отдыхом с датами возвращения в период до 30.06.2022 включительно.

Услугу улучшенной защиты можно приобрести не позднее чем через 30 дней после даты оформления бронирования при условии, что на момент покупки до даты регистрации остается не менее 14 дней. Чтобы узнать актуальные цены на услугу улучшенной защиты, перейдите на страницу сборов в нашей справочной библиотеке или свяжитесь с нами.

Вы можете отменить улучшенную защиту до конца рабочего дня, который следует за днем приобретения услуги, и получить возмещение суммы, уплаченной за защиту, при условии, что до даты регистрации обмена отдыхом остается более 14 дней. Чтобы узнать актуальную информацию о сумме возмещения, перейдите на страницу сборов в нашей справочной библиотеке на веб-сайте RCI.com или свяжитесь с нами.

Если вы добавили услугу улучшенной защиты и хотите изменить или отменить обмен отдыхом, вы должны уведомить нас об этом не позднее 17:00 по МЕСТНОМУ времени как минимум за пять дней до даты регистрации.

Услуга улучшенной защиты позволяет вам получить на свой счет члена клуба RCI полный возврат обменного потенциала или очков RCI, использованных для бронирования обмена отдыхом, А ТАКЖЕ сбора за обмен недель, уплаченного при бронировании (далее — «Восстановленный кредит»).

Вы можете воспользоваться восстановленным кредитом на своем счете в течение шести месяцев с даты отмены первоначального бронирования обмена отдыхом. Восстановленный кредит не подлежит возврату наличными. Возврат других налогов и сборов, включая, помимо прочего, коммунальные платежи и любые транспортные расходы, связанные с вашим бронированием, не производится.

Если вы хотите использовать возвращенные недели или очки, использованные для первоначального бронирования обмена отдыхом, даты повторно забронированного отдыха должны находиться в пределах обозначенного срока. Во время повторно забронированного отдыха вы должны быть членом клуба RCI.

Услуга улучшенной защиты действует для бронирований обмена отдыхом за недели и очки RCI, но не распространяется на дополнительный отдых. При использовании недель RCI за каждую обменную неделю уплачивается сбор в однократном размере. При использовании очков RCI сумма сборов определяется в зависимости от длительности отдыха (от 1 до 6 ночей, 7 ночей, 8 и более ночей). Чтобы узнать актуальные цены, перейдите на страницу сборов в нашей справочной библиотеке на веб-сайте RCI.com или свяжитесь с нами.

Услугу улучшенной защиты нельзя использовать для защиты других платежей, связанных с вашим членством в клубе RCI, включая, помимо прочего, коммунальные платежи, бронирования у партнеров программы, а также любые транспортные расходы. Улучшенная защита распространяется только на однонедельные и многонедельные варианты обмена отдыхом, предлагаемые компанией RCI.

Улучшенная защита дает вам право на изменение бронирования. Она не является заменой страхования. Компания RCI настоятельно рекомендует перед путешествием приобрести соответствующую страховку для обмена отдыхом.

За исключением случаев, специально оговоренных для данной услуги, на нее распространяются условия членства в клубе RCI (включая применимые положения Правил участия в системе очков RCI и нашей стандартной политики отмены).

RCI оставляет за собой право на изменение перечисленных условий, а также на отказ в предоставлении услуги улучшенной защиты в любое время.

 

Svenska

Villkor för det utökade skyddet
Det utökade skyddet skyddar din byteskraft och dina RCI Points för din deponering OCH den bytesavgift du betalade när du bokade i det evenemang du ändrar eller avbokar din bytessemester, oavsett orsak. Det utökade skyddet gäller för alla kvalificerande bokningar med återresedatum till och med 2022-06-30.

Du kan köpa det utökade skyddet upp till 30 dagar från den dag du bokar bytessemestern förutsatt att inköpsdagen är minst 14 dagar före incheckningsdagen för bokningen. Om du få tillgång till de aktuella priserna för det utökade skyddet går du till sidan med avgifter i vårt onlinehjälpbibliotek, alternativt så kontaktar du oss.

Du kan säga upp det utökade skyddet fram till och med slutet på arbetsdagen efter inköpsdagen och få tillbaka den avgift du betalade för det, förutsatt att det är mer än 14 dagar till incheckningsdagen. Om du vill ha information om aktuella avgifter går du till sidan med avgifter i vårt onlinehjälpbibliotek på RCI.com, alternativt så kontaktar du oss.

Om du har lagt till det utökade skyddet och vill ändra eller avboka din bytessemester måste du meddela oss minst fem dagar före incheckningsdagen senast 17:00 lokal tid.

Det utökade skyddet ger dig rätt att få tillbaka krediter på ditt RCI-medlemskonto på all din byteskraft eller alla de RCI Points du använde till att boka bytessemestern OCH den bytesavgift du betalade vid bokningen (”återbetalad kredit”).

Du har sex månader efter avbokningsdagen för den ursprungliga bytessemesterbokningen på dig att använda eventuell återbetalad kredit på ditt konto. Det går inte att ta ut återbetald kredit i kontanter. Inga andra avgifter eller kostnader återbetalas, inklusive, men inte begränsat till, underhållsavgifter och rese- eller transportkostnader i samband med din bokning.

Ombokade bytessemestrar måste ligga inom den giltiga tidsperioden för din deponerade vecka eller de poäng du ursprungligen använde. Du måste vara RCI-medlem när du reser på ombokade bytessemestrar.

Det utökade skyddet täcker bytessemesterbokningar för RCI Weeks och RCI Points men inte extra semestrar. RCI Weeks: du måste betala en avgift för varje bytesvecka. RCI Points: du måste betala en avgift beroende på hur lång din semester är (1–6 nätter, 7 nätter eller 8 nätter eller fler). De aktuella priserna finns på sidan med avgifter i onlinehjälpbiblioteket på RCI.com, alternativt så kontaktar du oss.

Det går inte att använda det utökade skyddet för att skydda andra betalningar som rör ditt RCI-medlemskap, inklusive, men inte begränsat till, underhållsavgifter, nätverkspartnerbokningar och eventuella rese- eller transportkostnader. Det utökade skyddet täcker bytessemestrar för en och flera veckor som bara erbjuds av eller genom RCI.

Det utökade skyddet ger dig rätt att ändra dina bokningar. Det är ingen reseförsäkringsprodukt och du bör ha en lämplig reseförsäkring för dina bytessemestrar.

Förutom där det finns andra villkor i villkoren för den här produkten gäller villkoren för ditt RCI-medlemskap (inklusive, beroende på vad som är tillämpbart, reglerna för RCI Points-nätverket och vår standardavbokningspolicy).

RCI förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller komplettera de här villkoren eller att upphöra med det utökade skyddet.

 

Türkçe

Gelişmiş Koruma Şartları ve Koşulları
Gelişmiş koruma, herhangi bir sebeple rezervasyonunuzu değiştirmeniz veya iptal etmeniz durumunda Yatırılan Haftanızın Değişim Gücünü veya RCI Puanlarını VE rezervasyon sırasında ödediğiniz değişim ücretini korur. Gelişmiş koruma, dönüş tarihi 30.06.2022 (dahil) tarihine kadar olan uygun değişim tatili rezervasyonları için uygulanabilir.

Gelişmiş koruma, satın alma tarihi rezervasyonun giriş tarihinden en az 14 gün önce olduğu sürece değişim tatili rezervasyonunuzu yaptığınız tarihten itibaren 30 gün içinde satın alınabilir. En güncel gelişmiş koruma fiyatlandırması için lütfen çevrimiçi Yardım Kitaplığımızdaki ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin.

Değişim tatilinizin giriş tarihine en az 14 gün olduğu sürece gelişmiş korumanızı, satın alma tarihinden sonraki gün mesai saati bitine kadar iptal edebilir ve korumanız için ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Geri ödemesi yapılacak en güncel ücretler hakkında bilgi almak için lütfen RCI.com üzerindeki çevrimiçi Yardım Kitaplığımızda yer alan ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin.

Rezervasyonunuza gelişmiş koruma eklediyseniz ve değişim tatilinizi değiştirmek veya iptal etmek istiyorsanız giriş tarihinizden en az beş gün önce YEREL saatle en geç 17.00'ye kadar bizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Gelişmiş koruma, değişim tatili rezervasyonunuzu yapmak için kullandığınız Değişim Gücü veya RCI Puanlarının tamamını VE rezervasyon sırasında ödediğiniz değişim ücretini RCI üye hesabınıza kredi olarak geri almanızı sağlar ("Geri Alınan Kredi").

Hesabınızdaki Geri Alınan Kredileri, orijinal değişim tatili rezervasyonunuzu iptal ettiğiniz tarihten itibaren altı ay içinde kullanmanız gerekmektedir. Geri Alınan Krediler nakit olarak geri ödenemez. Bakım ücretleri veya rezervasyonunuzla ilişkili seyahat ve/veya ulaşım maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hiçbir ücret veya harcama geri ödenmez.

Yeniden rezervasyon yapılan değişim tatilleri, yatırılan haftanızın veya orijinal değişim tatili rezervasyonunuz için kullanılan puanların geçerli aralığında olmalıdır. Yeniden rezervasyon yapılan değişim tatilinizin tarihinde RCI üyesi olmanız gerekmektedir.

Gelişmiş koruma, RCI Weeks ve RCI Points için değişim tatili rezervasyonlarına uygulanabilir ancak ekstra tatillere uygulanamaz. RCI Weeks için her değişim haftası başına bir ücret ödenir. RCI Points için tatilinizin süresine (1-6 gece, 7 gece ya da 8 veya daha fazla gece) bağlı olarak ücret ödenir. Güncel fiyatlar için lütfen RCI.com üzerindeki çevrimiçi Yardım Kitaplığımızda yer alan ücretler sayfasına göz atın veya bizimle iletişime geçin.

Gelişmiş koruma; bakım ücretleri, ağ iş ortağı rezervasyonları ve seyahat ve ulaşım maliyetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere RCI üyeliğinizle ilgili diğer ödemeleri korumak için kullanılamaz. Gelişmiş koruma, yalnızca RCI tarafından veya RCI aracılığıyla sunulan tek veya birden çok haftalık değişimleri kapsar.

Gelişmiş koruma, size rezervasyonunuzda değişiklik yapma hakkı sunar. Gelişmiş koruma bir seyahat sigortası değildir ve RCI, değişim tatiliniz için yeterli düzeyde bir seyahat sigortasına sahip olmanızı önemle tavsiye eder.

Bu ürünün şartlarında özel olarak değişiklik gösteren durumlar hariç olmak üzere, RCI üyelik şartlarınız (geçerli RCI Points Ağ Kuralları ve standart iptal politikamız dahil) geçerli olmaya devam edecektir.

RCI, dilediği zaman bu koşullarda değişiklik yapma veya gelişmiş koruma ürününü geri çekme hakkını saklı tutar.